Euro­pej­ski EIC Acce­le­ra­tor dla pol­skich firm

W ramach pro­gra­mu POLSKIE POMYSŁY NA EUROPEJSKIE RYNKI nasi eks­per­ci z udzia­łem zespo­łu  Gran­tland Ltd. wła­śnie współ­two­rzą tre­ści edu­ka­cyj­ne dla pol­skich inno­wa­to­rów w ich dro­dze po finan­so­wa­nie z Euro­pe­an Inno­va­tion Coun­cil and SMEs Exe­cu­ti­ve Agen­cy (EISMEA)

O tym jak prze­bie­ga inte­rview i obro­na pro­jek­tu przed pane­lem eks­per­tów oraz jak sko­rzy­stać ze sta­tu­su Seal of Excel­len­ce, któ­ry otrzy­mu­ją wybra­ne pro­jek­ty w EIC, będzie­my roz­ma­wiać już w listo­pa­dzie pod­czas naj­bliż­sze­go webi­na­ru na platformie

 

 

hasz­tagEIC hasz­tagSealo­fE­xcel­len­ce hasz­tagExcel­len­ce hasz­taginte­rview hasz­tagsmart­ścież­ka hasz­tagncbir hasz­tagparp

Komentowanie jest wyłączone.