FN Sp. z o. o. wpisów

Te histo­rie poka­zu­ją, jak róż­no­rod­ne mogą być dro­gi do suk­ce­su w świe­cie inno­wa­cji. W każ­dym przy­pad­ku klu­czem do suk­ce­su była jed­nak nasza współ­pra­ca i wspar­cie na każ­dym eta­pie reali­za­cji projektu.

Aktualności Programy

EIC Acce­le­ra­tor w Pro­gra­mie Hory­zont Euro­pa to aktu­al­nie naj­bar­dziej efek­tyw­ne źró­dło finan­so­wa­nia małych i śred­nich firm, w tym start-upów. Żeby się­gnąć po te pie­nią­dze trze­ba przejść dość zawi­łą, ale bar­dzo potrzeb­ną i eks­cy­tu­ją­cą ścież­kę aplikacyjną.
Eks­per­ci Gran­tlan­du mają oswo­ić wła­ści­cie­li i mana­ge­rów pol­skich firm ze spe­cy­fi­ką pro­jek­tów euro­pej­skich i zachę­cić do pod­ję­cia wyzwa­nia, jakim nie­wąt­pli­wie jest apli­ko­wa­nie do EIC Aceccerator.

Aktualności

Oto pro­gram, o któ­ry war­to zawal­czyć. Jest to uni­kal­na pro­po­zy­cja dla jed­no­stek i firm z inno­wa­cyj­ny­mi pro­jek­ta­mi, któ­re widzą poten­cjał na euro­pej­skim ryn­ku. Uczest­ni­cy pro­gra­mu mają dostęp do doradz­twa i men­to­rin­gu, poma­ga­ją­ce­go roz­wi­jać kon­cep­cje biz­ne­so­we i tech­no­lo­gicz­ne. To nie tyl­ko wsparcie,…

Aktualności Programy

Reko­men­da­cja budo­wy ogól­no­pol­skiej plat­for­my do świad­cze­nia e‑usług powier­ni­czych. Rezul­ta­tem mają być instru­men­ty finan­so­we, czy­li de fac­to nowe funk­cjo­nal­no­ści zapew­nia­ją­ce bez­pie­czeń­stwo zarzą­dza­nia środ­ka­mi pry­wat­ny­mi, któ­re w przy­szło­ści mają zapew­nić finan­so­wa­nie usług społecznych.

Aktualności Think tank

Stwo­rze­nie labo­ra­to­rium badań i cer­ty­fi­ka­cji w obsza­rze power quali­ty o zasię­gu mię­dzy­na­ro­do­wym dla realizacji…

Aktualności Think tank