FN Sp. z o. o. wpisów

Reko­men­da­cja budo­wy przez ITWL (Insty­tut Tech­no­lo­gii Wojsk Lot­ni­czych) ogól­no­pol­skie­go sys­te­mu reje­stro­wa­nia i moni­to­ro­wa­nia samo­lo­tów bez­za­ło­go­wych jako infra­struk­tu­ry pozwa­la­ją­cej na świad­cze­nie publicz­nej e‑usługi pod nazwą e‑dron.

Aktualności Think tank

„Tech­no­lo­gicz­ne wspar­cie inno­wa­cyj­nych pro­jek­tów lot­ni­czych” (TEWIL) zapra­sza Pań­stwo­wą Komi­sję Bada­nia Wypad­ków Lot­ni­czych do udzia­łu w kla­strze. Człon­ka­mi kla­stra są jed­nost­ki badaw­cze, ośrod­ki akademickie…

Bez kategorii Think tank

R&D Star­ter to  pro­gram ide­al­ny dla pomy­sło­daw­ców — zarów­no osób fizycz­nych, jak i firm — któ­re mają pomysł na inno­wa­cyj­ny pro­jekt wyma­ga­ją­cy kosz­tow­nych prac B+R (badaw­czo-roz­wo­jo­wych).

Aktualności Programy

Reko­men­da­cja budo­wy przez PFRON ogól­no­pol­skie­go sys­te­mu reje­stro­wa­nia i moni­to­ro­wa­nia miejsc par­kin­go­wych dla osób nie­peł­no­spraw­nych – publicz­nej e‑usługi iParkomatON.

Aktualności Think tank

Aktualności