Nasz pro­jekt doce­nio­ny :) Kolej­ny nabór Game­INN 2017 już wkrótce!

Nowy rok w dota­cjach, nowy Game­INN już w maju!

Wciąż poszu­ku­je­my inspi­ra­cji i nowych wyzwań biz­ne­so­wych. A czy ktoś pomy­ślał, że pie­nią­dze, a dokład­nie dota­cje, mogą sta­no­wić taką inspi­ra­cję? Czy będzie nią Game­INN 2017?

Pro­gram sek­to­ro­wy Game­INN reali­zo­wa­ny przez Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju to dosko­na­ły przy­kład na to, jak fun­du­sze euro­pej­skie sty­mu­lu­ją rynek. W tym przy­pad­ku powin­ni­śmy połą­czyć kom­pe­ten­cje mana­ge­ra z dosko­na­łym instynk­tem biz­ne­so­wym, kom­pe­ten­cje finan­si­sty, arty­sty, naukow­ca i jesz­cze pasję entu­zja­sty gier kom­pu­te­ro­wych. Jeśli to się uda, to powsta­nie dobry pro­jekt z odpo­wied­nim budże­tem (od  500 tys. zł do 20 mln zł) na kosz­ty pra­cow­ni­ków, sprzę­tu, opro­gra­mo­wa­nia, współ­pra­cę z jed­nost­ka­mi badaw­czy­mi; do wyda­nia w mak­sy­mal­nie 3‑letnim okre­sie reali­za­cji. Warun­kiem jest, aby był to pro­jekt badaw­czo-roz­wo­jo­wy. Wów­czas dota­cja na bada­nia prze­my­sło­we dla małej fir­my wyno­si nawet do 80% wydat­ków kwalifikowanych.

Pierw­szy nabór pro­jek­tów 2016 roku mamy za sobą

Wyni­ki z wiel­ką pom­pą ogło­sił pan pre­mier Jaro­sław Gowin. War­to wie­dzieć, że sko­rzy­sta­li zarów­no naj­więk­si (np. CD Pro­jekt), jak i mniej­sze fir­my spo­za bran­ży. Oto lista ran­kin­go­wa pro­jek­tów, któ­re uzy­ska­ły dota­cję. W tej chwi­li trwa pod­pi­sy­wa­nie umów o dofi­nan­so­wa­nie pomię­dzy fir­ma­mi z listy a NCBiR-em.

Kon­kurs Game­INN 2017 już w maju

Trze­ba więc się­gnąć do swo­ich naj­bar­dziej nie­zwy­kłych pomy­słów na fabu­łę, gra­fi­kę, efek­ty spe­cjal­ne, sztucz­ną inte­li­gen­cję, sztucz­ną emo­cjo­nal­ność, roz­sze­rzo­ną rze­czy­wi­stość i prze­fil­tro­wać je przez tzw. agen­dę badaw­czą GameINN‑u, któ­ra spe­cy­fi­ku­je zada­nia badaw­cze w ramach obsza­rów tematycznych:

  • Pro­jek­to­wa­nie i wzor­nic­two w zakre­sie gier wideo,
  • Plat­for­my, sil­ni­ki oraz tech­ni­ki przetwarzania,
  • Zasto­so­wa­nia Sztucz­nej Inteligencji,
  • Nowe narzę­dzia i mecha­ni­zmy interakcji,
  • Cyfro­wa dys­try­bu­cja i wie­lo­oso­bo­we roz­gryw­ki online,
  • Narzę­dzia i wie­dza wspie­ra­ją­ce pro­ces wytwór­czy gier,
  • Roz­sze­rze­nie zasto­so­wań tech­no­lo­gii i narzę­dzi na inne dziedziny.

Może­my dzia­łać w bran­ży gier, ale rów­nież w edu­ka­cji czy medycynie.

Co w zamian?

Naj­waż­niej­szym zobo­wią­za­niem przed­się­bior­cy, któ­ry otrzy­ma dota­cję na pro­jekt badaw­czo-roz­wo­jo­wy jest wdro­że­nie wyni­ków prac B+R i ich efek­tyw­na komer­cja­li­za­cja.  Trze­ba zara­biać — nie ma rady 🙂

Nasi eks­per­ci wie­dzą jak odnieść suk­ces tak­że w GameINN!

Zapra­sza­my do współpracy!

Komentowanie jest wyłączone.