Tag: <span>inteligentny rozwój</span>

4 kwiet­nia 2015 roku roz­po­czął się nabór wnio­sków o dota­cje na bada­nia prze­my­sło­we i pra­ce roz­wo­jo­we z Pod­dzia­ła­nia 1.1.1 Bada­nia prze­my­sło­we i pra­ce roz­wo­jo­we reali­zo­wa­ne przez przed­się­bior­stwa Pro­gra­mu Inte­li­gent­ny Roz­wój. Pula środ­ków dla małych i śred­nich firm to 1 600 mln PLN, a dla dużych — 750 mln PLN…

Aktualności