Zespół

ZespółNasz zespół to mul­ti­dy­scy­pli­nar­na gru­pa naukow­ców, inży­nie­rów i eks­per­tów. Łączą oni zespo­ło­wą reali­za­cję bie­żą­cych pro­jek­tów z indy­wi­du­al­ną pra­cą nauko­wą w swo­jej spe­cja­li­za­cji. Każ­dy czło­nek zespo­łu ma wie­dzę o naj­waż­niej­szych pro­ble­mach w swo­jej dzie­dzi­nie. Owo­cu­je to efek­tyw­nym roz­wią­zy­wa­niem pro­ble­mów, czę­sto za pomo­cą nie­kon­wen­cjo­nal­nych środków.

Spe­cja­li­za­cje i zain­te­re­so­wa­nia gru­py obej­mu­ją wszyst­kie istot­ne obsza­ry nauki i tech­ni­ki. Nale­żą do nich mię­dzy inny­mi: budo­wa maszyn, fizy­ka, che­mia, tech­no­lo­gie wytwa­rza­nia, auto­ma­ty­ka, elek­tro­ni­ka i opto­elek­tro­ni­ka, mode­lo­wa­nie mate­ma­tycz­ne i meto­dy nume­rycz­ne, zaawan­so­wa­ne prze­twa­rza­nie danych i obra­zów czy sztucz­na inte­li­gen­cja; ale tak­że bio­tech­no­lo­gia, medy­cy­na, psy­cho­lo­gia, socjo­lo­gia i pro­jek­to­wa­nie (design).