FN Sp. z o.o. — o firmie

logo FN Sp. z o.o.

Zawar­tość strony:

 

 

FN Sp. z o.o. — działalność

 

Agniesz­ka Dur­ka — pre­zes zarzą­du FN Sp. z o.o.

FN Sp. z o.o.  powsta­ła  z potrze­by budo­wa­nia na ryn­ku usług dorad­czych kom­pe­ten­cji pozwa­la­ją­cych wspie­rać pol­skich przed­się­bior­ców, szcze­gól­nie MŚP, w nowej wów­czas dla nas wszyst­kich rze­czy­wi­sto­ści Pol­ski jako człon­ka Unii Europejskiej.

Od począt­ku swo­jej dzia­łal­no­ści FN dora­dzał zarów­no pol­skim fir­mom jak i orga­ni­za­cjom publicz­nym, samo­rzą­dom, jed­nost­kom nauko­wym, insty­tu­cjom oto­cze­nia biz­ne­su, orga­ni­za­cjom poza­rzą­do­wym a tak­że kościołom.

Unia Euro­pej­ska przy­nio­sła wów­czas Pol­sce nie­spo­ty­ka­ne dotąd moż­li­wo­ści kom­plek­so­we­go finan­so­wa­nia istot­nych spo­łecz­nie i gospo­dar­czo przed­się­wzięć z aktyw­nym udzia­łem ryn­ku i ini­cjo­wa­nych oddol­nie, ale wyma­ga­ją­cych efek­tyw­nej współ­pra­cy róż­nych sek­to­rów.  Pierw­sze doświad­cze­nia FN w tym zakre­sie doty­czy­ły rewi­ta­li­za­cji rozu­mia­nej jako kom­plek­so­wy pro­ces pobu­dze­nia spo­łecz­no-gospo­dar­cze­go poprzez inwe­sty­cje w infra­struk­tu­rę. Eks­per­ci FN zdo­by­wa­li wów­czas uni­kal­ne i pio­nier­skie doświad­cze­nia two­rząc pro­gra­my rewi­ta­li­za­cji we współ­pra­cy z kościo­ła­mi, wspól­no­ta­mi miesz­ka­nio­wy­mi, samo­rzą­da­mi i Komi­sją Europejską.

FN ini­cjo­wał tak­że pierw­sze w Pol­sce przed­się­wzię­cia kla­stro­we. Zupeł­nie nową jako­ścią wów­czas były powią­za­nia koope­ra­cyj­ne, czy­li kla­stry, któ­re powsta­wa­ły z budzą­cej się potrze­by małych i śred­nich firm, aby wspól­nie  budo­wać soju­sze w zakre­sie two­rze­nia wspól­ne­go zaple­cza tech­no­lo­gicz­ne­go, nauko­we­go, PR-owego.

Od czerw­ca 2016 roku FN jest orga­ni­za­cją non-pro­fit, któ­ra na bazie posia­da­ne­go doświad­cze­nia efek­tyw­nie koor­dy­nu­je pra­ce  inter­dy­scy­pli­nar­nych zespo­łów współ­two­rząc pro­jek­ty, w któ­rych inno­wa­cje tech­no­lo­gicz­ne mają słu­żyć zaspo­ko­je­niu potrzeb zarów­no spo­łecz­nych jak i rynkowych.

Funk­cjo­nu­je­my jako doświad­czo­ny zespół kon­sul­tan­tów, eks­per­tów oraz ana­li­ty­ków reali­zu­ją­cych dorad­czą obsłu­gę przed­się­biorstw, kon­sor­cjów nauko­wych, samo­rzą­dów, zakła­dów opie­ki zdro­wot­nej, insty­tu­tów, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, kościo­łów, związ­ków wyzna­nio­wych, szkół i uczelni.

Zaj­mu­je­my się głów­nie inwe­sty­cja­mi w infra­struk­tu­rę prze­my­sło­wą, tech­no­lo­gicz­ną, badawczo–rozwojową, kul­tu­ral­ną, spo­łecz­ną, edu­ka­cyj­ną oraz teleinformatyczną.

Dzia­ła­jąc jako orga­ni­za­cja oto­cze­nia biz­ne­su, non-pro­fit, wspie­ra­my wła­ści­cie­li firm oraz mana­ge­rów i ich orga­ni­za­cje reali­zu­ją­ce pro­jek­ty inwe­sty­cyj­ne mają­ce na celu wdra­ża­nie inno­wa­cji pro­duk­to­wych, usłu­go­wych, tech­no­lo­gicz­nych, orga­ni­za­cyj­nych i finansowych.

 

FN Sp. z o.o. — misja i cele

Celem spół­ki non-pro­fit FN Sp. z o.o. jest sze­ro­ko rozu­mia­ne wspar­cie biz­ne­su, reali­zo­wa­ne poprzez:

  • wspo­ma­ga­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w for­mie pro­mo­cji i inku­ba­cji przed­się­bior­czo­ści ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem małych i śred­nich firm,
  • akty­wi­za­cję roz­wo­ju regio­nów pery­fe­ryj­nych lub dotknię­tych kry­zy­sem strukturalnym,
  • trans­fer technologii,
  • dostar­cza­nie usług proinnowacyjnych,
  • akty­wi­za­cję przed­się­bior­czo­ści aka­de­mic­kiej i współ­pra­cy nauki z biznesem.

G-0013mm-RGB

Dotych­cza­so­wą dzia­łal­ność biz­ne­so­wą i dal­szą eks­pan­sję ryn­ko­wą przej­mu­je fir­ma Gran­tland Sp. z o.o., dedy­ko­wa­na przede wszyst­kim pro­jek­tom finan­so­wa­nym z fun­du­szy struk­tu­ral­nych i przed­się­wzię­ciom międzynarodowym.

FN Sp. z o.o. — dane firmy

KRS-0000180392
NIP-5252297775
REGON-015701700
Nr rachun­ku bankowego-77 1140 1977 0000 4882 8200 1001
Wyso­kość kapi­ta­łu zakładowego-1 300 000,00 ZŁ

Dane tele­adre­so­we znaj­du­ją się na stro­nie Kon­takt.