Tag: <span>B+R</span>

Aktualności

Od 10 czerw­ca do 11 lip­ca 2016 r. trwa kon­kurs na dota­cje dla firm na dro­ny — bez­za­ło­go­we stat­ki powietrz­ne (BSP). W ramach Pro­gra­mu sek­to­ro­we­go Dzia­ła­nia 1.2 „Sek­to­ro­we pro­gra­my B+R” dofi­nan­so­wa­nie udzie­la­ne jest na reali­za­cję pro­jek­tów, któ­re obej­mu­ją bada­nia prze­my­sło­we i pra­ce roz­wo­jo­we albo pra­ce rozwojowe…

Aktualności

Aktualności

4 kwiet­nia 2015 roku roz­po­czął się nabór wnio­sków o dota­cje na bada­nia prze­my­sło­we i pra­ce roz­wo­jo­we z Pod­dzia­ła­nia 1.1.1 Bada­nia prze­my­sło­we i pra­ce roz­wo­jo­we reali­zo­wa­ne przez przed­się­bior­stwa Pro­gra­mu Inte­li­gent­ny Roz­wój. Pula środ­ków dla małych i śred­nich firm to 1 600 mln PLN, a dla dużych — 750 mln PLN…

Aktualności

Aktualności