Tag: <span>innowacje społeczne</span>

Dyrek­tor Naro­do­we­go Cen­trum Badań i Roz­wo­ju ogło­sił II kon­kurs w ramach Pro­gra­mu INNOWACJE SPOŁECZNE. Pro­gram jest narzę­dziem wspar­cia sek­to­ra nauki, oto­cze­nia gospo­dar­cze­go oraz sek­to­ra orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w zakre­sie podej­mo­wa­nia i reali­za­cji inno­wa­cyj­nych dzia­łań i ini­cja­tyw społecznych…

Aktualności