Tag: <span>NCBiR</span>

Aktualności

BIOSTRATEG to dota­cje na śro­do­wi­sko natu­ral­ne, rol­nic­two i leśnic­two dla kon­sor­cjów nauko­wych z udzia­łem przed­się­bior­ców. Z pie­nię­dzy badaw­czo-roz­wo­jo­wych sko­rzy­sta­ją zarów­no fir­my jak i naukow­cy. Zosta­ło bar­dzo nie­wie­le cza­su — 13 paź­dzier­ni­ka o godz. 16.00 zakoń­czy się nabór!…

Aktualności

GEKON ogła­sza kolej­ny kon­kurs: do 8 wrze­śnia 2014 roku przed­się­bior­cy, gru­py przed­się­bior­ców oraz kon­sor­cja nauko­we będą mogły apli­ko­wać o dota­cję zarów­no na opra­co­wa­nie (B+R) jak i wdro­że­nie (inwe­sty­cja) tech­no­lo­gii w dedy­ko­wa­nych obszarach…

Aktualności

Aktualności

Do 26 czerw­ca 2014 roku, do godz. 17:00 trwa nabór wnio­sków mię­dzy­na­ro­do­wych w kon­kur­sie AAL Care For the Futu­re (Opie­ka dla przy­szło­ści). Kon­kurs jest dedy­ko­wa­ny pro­jek­tom z obsza­ru tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­nych i komu­ni­ka­cyj­nych (ICT), któ­re przy­czy­nią się do reali­za­cji nowo­cze­sne­go mode­lu opie­ki nad oso­ba­mi starszymi…

Aktualności