Tag: <span>turystyka</span>

Nasze prze­wi­dy­wa­nia spraw­dzi­ły się: wciąż moż­na liczyć na dota­cje dla Mazow­sza. Odbę­dą się jesz­cze nabo­ry do kon­kur­sów w ramach Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go na lata 2007–2013. Pla­no­wa­ny ter­min nabo­ru to maj 2014 r…

Aktualności