Design

design

FN reali­zu­je usłu­gi desi­gnu poprzez kon­sul­ting wzor­ni­czy, w tym:

 • wstęp­ny audyt wzorniczy,

 • two­rze­nie stra­te­gii dzia­łań nie­zbęd­nych do opra­co­wa­nia nowe­go pro­jek­tu wzorniczego,

 • opra­co­wa­nie pro­jek­tów lub pro­to­ty­pów oraz prze­pro­wa­dze­nie testów nowe­go lub zna­czą­co ulep­szo­ne­go pro­duk­tu user experience,

 • ana­li­zy mar­ke­tin­go­we i doradz­two marketingowe.

Zespół naszych pro­jek­tan­tów reali­zu­je tak­że wła­ści­wy pro­ces wzor­ni­czy poprzez:

 • kom­plek­so­we pro­jek­to­wa­nie wzor­ni­cze pro­duk­tów, usług, komu­ni­ka­cji wizu­al­nej, inter­fej­sów, z uwzględnieniem:

  • for­my – pra­ce pro­jek­to­we nad cał­ko­wi­tą nowo­ścią kształ­tu, moder­ni­za­cją kształ­tu – głę­bo­ką lub powierzchowną;

  • funk­cji – zagad­nień użyt­ko­wych wyni­ka­ją­cych z ana­liz funk­cjo­nal­no-ergo­no­micz­nych, obser­wa­cji potrzeb i upodo­bań użyt­kow­ni­ków, jak rów­nież z nowych kon­cep­cji użytkowo-eksploatacyjnych;

  • tech­no­lo­gii – wyni­ka­ją­ce z poja­wie­nia się nowych moż­li­wo­ści tech­nicz­nych, zarów­no w zakre­sie kon­struk­cji, jak tech­no­lo­gii materiałowo-produkcyjnych;

  • kre­owa­nia nowych potrzeb kon­su­menc­kich i społecznych;

  • two­rze­nia struk­tur informacyjnych;

  • two­rze­nia struk­tur użytkowych;

  • pro­jek­to­wa­nia interakcji;

  • doświad­czeń użyt­kow­ni­ka (user experience).

 • narzę­dzia wspie­ra­ją­ce wzor­ni­czy pro­ces pro­jek­to­wy, takie jak:

  • nowa­tor­skie meto­dy pro­jek­to­we zwięk­sza­ją­ce efek­tyw­ność prac projektowych;

  • nowa­tor­skie meto­dy pro­jek­to­we wyko­rzy­stu­ją­ce zaawan­so­wa­ne sys­te­my IT;

  • meto­dy testo­wa­nia kon­cep­cji pro­jek­to­wych pro­wa­dzą­ce do powsta­nia nowych narzę­dzi wspo­ma­ga­ją­cych pro­ces pro­jek­to­wy, m. in. wyko­rzy­stu­ją­cych tech­no­lo­gie IT;

  • meto­dy budo­wa­nia mode­li ope­ra­cyj­nych wyko­rzy­sty­wa­nych w pro­ce­sie pro­jek­to­wym, w szcze­gól­no­ści opar­tych o tech­no­lo­gie IT;

  • nowa­tor­skie narzę­dzia słu­żą­ce do zapi­su, komu­ni­ka­cji i pre­zen­ta­cji efek­tów prac pro­jek­to­wych, mają­ce na celu uspraw­nie­nie podej­mo­wa­nia decy­zji w pro­ce­sie pro­jek­to­wym, w szcze­gól­no­ści opar­te o tech­no­lo­gie IT;

  • nowa­tor­skie narzę­dzia słu­żą­ce zarzą­dza­niu pra­cą i komu­ni­ka­cją inter­dy­scy­pli­nar­ne­go zespo­łu pro­jek­to­we­go, w tym opar­te o tech­no­lo­gie IT;

  • nowa­tor­skie narzę­dzia słu­żą­ce do testo­wa­nia kon­cep­cji pro­jek­to­wych w fazie przedprototypowej;

  • nowa­tor­skie narzę­dzia słu­żą­ce do pro­to­ty­po­wa­nia kon­cep­cji pro­jek­to­wych w pra­cach, któ­rych efek­tem koń­co­wym jest roz­wią­za­nie mate­rial­ne i nie­ma­te­rial­ne (sys­tem, pro­ces, orga­ni­za­cja, usłu­ga), w tym z zakre­su UX i IT.