Rok: <span>2017</span>

Reko­men­da­cja budo­wy przez PFRON ogól­no­pol­skie­go sys­te­mu reje­stro­wa­nia i moni­to­ro­wa­nia miejsc par­kin­go­wych dla osób nie­peł­no­spraw­nych – publicz­nej e‑usługi iParkomatON.

Aktualności Think tank

Aktualności