Kla­ster POWER QUALITY

Stwo­rze­nie labo­ra­to­rium badań i cer­ty­fi­ka­cji w obsza­rze power quali­ty o zasię­gu mię­dzy­na­ro­do­wym dla realizacji:

  • roz­pro­szo­nych pomia­rów wskaź­ni­ków jako­ści ener­gii w celu bada­nia pro­pa­ga­cji i loka­li­za­cji źró­deł zabu­rzeń elek­tro­ma­gne­tycz­nych (wahań napię­cia, zapa­dów, odkształ­ce­nia i asymetrii),
  • roz­pro­szo­nych pomia­rów mocy i ener­gii w sie­ci zasilającej,
  • gro­ma­dze­nia danych doty­czą­cych wskaź­ni­ków jako­ści napię­cia i zda­rzeń dla dowol­nej wska­za­nej sieci,
  • oce­ny emi­sji i odpor­no­ści odbior­ni­ków i źró­deł ener­gii elek­trycz­nej zgod­nie z nor­ma­mi europejskimi,
  • oce­ny efek­tyw­no­ści prze­twa­rza­nia ener­gii odbior­ni­ków i źródeł,
  • cer­ty­fi­ka­cji przy­rzą­dów pomia­ro­wych prze­zna­czo­nych do reje­stra­cji wskaź­ni­ków jako­ści napięcia.

Komentowanie jest wyłączone.