TEWIL dla PKBWL

„Tech­no­lo­gicz­ne wspar­cie inno­wa­cyj­nych pro­jek­tów lot­ni­czych” (TEWIL) zapra­sza Pań­stwo­wą Komi­sję Bada­nia Wypad­ków Lot­ni­czych do udzia­łu w klastrze.

Człon­ka­mi kla­stra są jed­nost­ki badaw­cze (Insty­tut Lot­nic­twa — koor­dy­na­tor kla­stra oraz m.in. Insty­tut Tech­nicz­ny Wojsk Lot­ni­czych), dwa ośrod­ki aka­de­mic­kie (Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na i Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska), mali i śred­ni przed­się­bior­cy oraz inne pod­mio­ty (np. Woj­sko­we Zakła­dy Lot­ni­cze). Wszy­scy człon­ko­wie kla­stra od lat pra­cu­ją na rzecz sek­to­ra lot­ni­cze­go lub w jego oto­cze­niu. Zakres ich dzia­łań obej­mu­je róż­ne eta­py cyklu życia roz­wi­ja­nych kon­struk­cji począw­szy od fazy pro­jek­to­wa­nia poprzez bada­nia, pro­duk­cję aż do obsłu­gi wyro­bu gotowego.

Ana­li­za potrzeb  powią­za­nia koope­ra­cyj­ne­go wyka­za­ła, że jed­nym z obsza­rów dzia­łal­no­ści kla­stra wyma­ga­ją­cych wspar­cia jest stwo­rze­nie wspól­nej infra­struk­tu­ry lot­ni­sko­wej. Adap­ta­cja lot­ni­ska w Nowym Mie­ście nad Pili­cą na potrze­by kla­stra to opty­mal­na for­ma, aby stwo­rzyć nową prze­strzeń do dzia­łal­no­ści B+R+I z poten­cja­łem do komer­cja­li­za­cji jej rezul­ta­tów, a tak­że zapo­biec degra­da­cji ist­nie­ją­cych zaso­bów. Kla­ster pod­jął sta­ra­nia, aby z lot­ni­ska w Nowym Mie­ście stwo­rzyć wspól­ną infra­struk­tu­rę badaw­czo-roz­wo­jo­wą non-pro­fit. Człon­ko­wie kla­stra będą mogli korzy­stać z tej bazy na pre­fe­ren­cyj­nych warunkach.

Komentowanie jest wyłączone.