Tag: <span>ICT</span>

Do 26 czerw­ca 2014 roku, do godz. 17:00 trwa nabór wnio­sków mię­dzy­na­ro­do­wych w kon­kur­sie AAL Care For the Futu­re (Opie­ka dla przy­szło­ści). Kon­kurs jest dedy­ko­wa­ny pro­jek­tom z obsza­ru tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­nych i komu­ni­ka­cyj­nych (ICT), któ­re przy­czy­nią się do reali­za­cji nowo­cze­sne­go mode­lu opie­ki nad oso­ba­mi starszymi…

Aktualności

Aktualności