Kla­stry — inno­wa­cje i konkurencyjność

Sza­now­ni Państwo,

mamy zaszczyt zapro­sić Pań­stwa do wzię­cia udzia­łu w semi­na­riach z nowe­go cyklu Kla­stry — szyb­sza dro­ga do inno­wa­cji i kon­ku­ren­cyj­no­ści fir­my. Semi­na­ria będą oka­zją do spo­tkań dla przed­sta­wi­cie­li branż:

  • ICT,
  • OZE i recykling,
  • medycz­nej,
  • che­micz­nej.

Zapro­sze­ni eks­per­ci podzie­lą się doświad­cze­nia­mi w zakre­sie two­rze­nia i roz­wo­ju powią­zań koope­ra­cyj­nych, jaki­mi są kla­stry. Wspól­na pra­ca i dys­ku­sje przed­się­bior­ców i eks­per­tów pozwo­lą wyty­czyć obsza­ry wza­jem­nej współ­pra­cy w ramach jed­nej bran­ży lub branż pokrewnych.

Kla­stry — jakie są korzy­ści ze współpracy?

Poprzez taką for­mę współ­pra­cy dzia­ła­ją­ce i kon­ku­ru­ją­ce przed­się­bior­stwa w szcze­gól­no­ści mogą reali­zo­wać inwe­sty­cje, któ­rych nie są w sta­nie pod­jąć samo­dziel­nie lub któ­rych wspól­na reali­za­cja pozwa­la na obni­że­nie kosz­tów lub ryzy­ka. Współ­pra­ca pomię­dzy przed­się­bior­stwa­mi i z insty­tu­cja­mi oto­cze­nia – np. ośrod­ka­mi B+R – rów­nież sil­nie warun­ku­je inno­wa­cyj­ność przed­się­biorstw, dostęp do nowych tech­no­lo­gii. W wyni­ku tych dzia­łań znacz­nie wzra­sta kon­ku­ren­cyj­ność człon­ków klastra.

Jakie są korzy­ści z udzia­łu w seminarium?

Pod­czas semi­na­rium pozna­ją Pań­stwo szcze­gó­ło­wo bilans współ­pra­cy kla­stro­wej, jej istot­ne mecha­ni­zmy i zasa­dy. Jeśli doce­nią Pań­stwo poten­cjał kla­stra w kon­tek­ście roz­wo­ju swo­jej Fir­my i wzmoc­nie­nia jej pozy­cji na ryn­ku, wes­prze­my Pań­stwa na eta­pie for­mu­ło­wa­nia struk­tu­ry orga­ni­za­cyj­no-praw­nej kla­stra. W dal­szym eta­pie – pozy­ska­my dla Pań­stwa dofinansowanie.

Udział w semi­na­rium jest bez­płat­ny.

Ser­decz­nie Pań­stwa zapraszamy.

Infor­ma­cje i zgłoszenia:
Agniesz­ka Bartnik-Złotnicka
mobi­le +48 696 042 180
tel. +48 22 350 62 07/08
fax +48 22 350 62 29

Komentowanie jest wyłączone.