Game­INN — dota­cje na pro­duk­cję gier wideo

Od 1 czerw­ca do 16 sierp­nia 2016 roku fir­my pro­du­ku­ją­ce gry wideo mogą skła­dać wnio­ski o dota­cje. FN Sp. z o.o. pra­cu­je już nad pro­jek­ta­mi w Pro­gra­mie sek­to­ro­wym Game­INN.

W ramach tego pro­gra­mu moż­na apli­ko­wać o dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tów badaw­czo-roz­wo­jo­wych z zakre­su opra­co­wa­nia i roz­wo­ju tech­no­lo­gii takich jak budo­wa wie­lo­plat­for­mo­wych sil­ni­ków gra­fi­ki, mapo­wa­nie rze­czy­wi­stych obra­zów, mode­lo­wa­nie 3D na potrze­by roz­le­głych świa­tów wir­tu­al­nych czy wyko­rzy­sta­nie w grach sztucz­nej inteligencji.

Szcze­gó­ło­wy zakres tema­tycz­ny zawie­ra Agen­da badaw­cza.

Game­INN — pod­sta­wo­we informacje

Mini­mal­na war­tość pro­jek­tu: 500 000 PLN

Mak­sy­mal­na war­tość kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych: 20 000 000 PLN

Mak­sy­mal­ny okres reali­za­cji: 3 lata

Mak­sy­mal­ny poziom dofi­nan­so­wa­nia dla malej fir­my: na bada­nia prze­my­sło­we — 80%, na pra­ce roz­wo­jo­we — 60%

Eks­per­ci zapra­sza­ją do współpracy.

Komentowanie jest wyłączone.