Dota­cje dla start-upów

Dotacje dla start-upów - mapa Polski wschodniej

Uwa­ga, uwa­ga! Mło­dzi wizjo­ne­rzy z pomy­słem na biz­nes! Mło­dzi, czy­li nie star­si niż 35 lat 🙂 Ruszy­ły nabo­ry do pro­gra­mu Plat­for­my star­to­we dla nowych pomy­słów, ofe­ru­ją­ce­go dota­cje dla start-upów. Nie­ste­ty pro­gram doty­czy wyłącz­nie Pol­ski wschod­niej (woj. war­miń­sko-mazur­skie, pod­la­skie, lubel­skie, pod­kar­pac­kie i świętokrzyskie) .

Dota­cje dla start-upów — wybra­ne platformy

PARP wybrał trzy Plat­for­my star­to­we i to one roz­po­czę­ły rekru­ta­cję pomysłodawców.

logo Platformy Startowe

Celem przed­się­wzię­cia jest przy­go­to­wa­nie ponad 100 start-upów do wej­ścia na rynek.

Oto­cze­nie platform

Wokół Plat­form dzia­ła kil­ka­dzie­siąt insty­tu­cji. Są wśród nich wyż­sze uczel­nie, fun­du­sze inwe­sty­cyj­ne, regio­nal­ne izby gospo­dar­cze, sie­ci anio­łów biz­ne­su, sto­wa­rzy­sze­nia przed­się­bior­ców oraz duże fir­my. Zapro­po­no­wa­ne przez Ani­ma­to­rów pro­gra­my akce­le­ra­cyj­ne reali­zo­wa­ne będą w Kiel­cach, Rze­szo­wie, Sta­lo­wej Woli, Lubli­nie, Zamo­ściu, Świd­ni­ku, Tar­no­brze­gu, Bia­łym­sto­ku, Olsz­ty­nie, Elblą­gu, Ełku, Suwał­kach i Łomży.

Dzia­ła­nia wspierające

W ramach inku­ba­cji ofe­ro­wa­ne są start-upom dzia­ła­nia wspie­ra­ją­ce. Nale­żą do nich: obsłu­ga księ­go­wa, praw­na, doradz­two podat­ko­we, pomoc tech­no­lo­gicz­na i mar­ke­tin­go­wa, wspar­cie w kształ­to­wa­niu wizji przed­się­bior­stwa, budo­wa­niu zespo­łu i stra­te­gii rozwoju.

Do dzie­ła!

Mając dopra­co­wa­ny inno­wa­cyj­ny pro­dukt (usłu­gę) i przy­go­to­wa­ny model biz­ne­so­wy, przed­się­bior­ca będzie mógł ubie­gać się o bez­zwrot­ną dota­cję na wej­ście na rynek i począt­ko­wą fazę funk­cjo­no­wa­nia start-upu. Wspar­cie finan­so­we zwią­za­ne z roz­wi­nię­ciem dzia­łal­no­ści finan­so­wej udzie­la­ne będzie przez Pol­ską Agen­cję Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści w ramach pod­dzia­ła­nia 1.1.2 „Roz­wój start-upów w Pol­sce Wschod­niej”, będą­ce­go natu­ral­ną kon­ty­nu­acją pod­dzia­ła­nia 1.1.1 „Plat­for­my star­to­we dla nowych pomysłów”.

Start-up na Platformie startowej - 4 kroki
aby powięk­szyć klik­nij obrazek

Komentowanie jest wyłączone.