BIOSTRATEG — dota­cja dla przed­się­bior­ców i naukowców!

BIOSTRATEG

BIOSTRATEG to dota­cje na śro­do­wi­sko natu­ral­ne, rol­nic­two i leśnic­two dla kon­sor­cjów nauko­wych z udzia­łem przed­się­bior­ców. Z pie­nię­dzy badaw­czo-roz­wo­jo­wych sko­rzy­sta­ją zarów­no fir­my jak i naukowcy.

Zosta­ło bar­dzo nie­wie­le cza­su — 13 paź­dzier­ni­ka o godz. 16.00 zakoń­czy się nabór! A nasi eks­per­ci pra­cu­ją jak mró­wecz­ki, żeby ich Klien­ci wzię­li dotacje!

W ramach BIOSTRATEG‑u przy­go­to­wu­je­my pro­jek­ty B+R w obszarach:

  • bez­pie­czeń­stwo żyw­no­ścio­we i bez­pie­czeń­stwo żywności,
  • racjo­nal­ne gospo­da­ro­wa­nie zaso­ba­mi natu­ral­ny­mi, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem gospo­dar­ki wodnej,
  • prze­ciw­dzia­ła­nie i adap­ta­cja do zmian kli­ma­tu, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem rolnictwa,
  • ochro­na bio­róż­no­rod­no­ści i zrów­no­wa­żo­ny roz­wój rol­ni­czej prze­strze­ni produkcyjnej,
  • leśnic­two i prze­mysł drzewny.

NCBiR o BIOSTRATEG‑u

W zapro­po­no­wa­nych obsza­rach będą finan­so­wa­ne pro­jek­ty badaw­czo-roz­wo­jo­we, któ­rych reali­za­cja ma przy­nieść spo­łe­czeń­stwu wymier­ne i real­ne korzy­ści w śred­nim i dłu­gim hory­zon­cie cza­so­wym oraz przy­czy­ni się do zwięk­sze­nia udzia­łu pol­skich zespo­łów badaw­czych w pro­jek­tach i ini­cja­ty­wach reali­zo­wa­nych w ramach pro­gra­mu Hory­zont 2020.

Szcze­gól­ny nacisk przy wybo­rze pro­jek­tów oraz w trak­cie zarzą­dza­nia pro­gra­mem będzie poło­żo­ny na uzy­ska­nie sys­te­mo­wych roz­wią­zań trwa­le mobi­li­zu­ją­cych poten­cjał pol­skiej nauki na uży­tek zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju śro­do­wi­ska przy­rod­ni­cze­go kra­ju oraz zmniej­sza­nia nega­tyw­nych skut­ków zja­wisk cywi­li­za­cyj­nych i zmian kli­ma­tu. Pro­gram będzie sty­mu­lo­wał wzrost inno­wa­cyj­no­ści i kon­ku­ren­cyj­no­ści pol­skiej gospodarki,w tym zwłasz­cza w rol­nic­twie, leśnic­twie i powią­za­nych z nimi prze­my­słach: rol­no-spo­żyw­czy­mi drzew­nym. Wyni­kiem reali­zo­wa­nych w ramach pro­gra­mu pro­jek­tów będzie opra­co­wa­nie i przy­go­to­wa­nie wdro­że­nia nowych pro­duk­tów, tech­nik i tech­no­lo­gii oraz całej gamy innych roz­wią­zań mają­cych zasto­so­wa­nie w dzie­dzi­nach obję­tych zakre­sem tema­tycz­nym programu…

Tak celo­wość pro­gra­mu uza­sad­nia NCBiR odno­sząc się do doku­men­ta­cji kon­kur­so­wej.

To napraw­dę bar­dzo zaj­mu­ją­ca pra­ca! Ogrom­na róż­no­rod­ność tema­tycz­na: od zasto­so­wa­nia gene­ty­ki mole­ku­lar­nej i bio­tech­no­lo­gii w bran­ży spo­żyw­czej, poprzez wyko­rzy­sta­nie narzę­dzi IT do moni­to­ro­wa­nia śro­do­wi­ska, aż do wytwa­rza­nia bioenergii.

Mam wra­że­nie, że pol­ska kadra nauko­wa jest dobrze przy­go­to­wa­na do reali­za­cji pro­gra­mu. Rów­nież pol­scy przed­się­bior­cy dobrze wie­dzą, cze­go potrze­bu­je rynek i cze­go ocze­ki­wać od naukowców.

Komentowanie jest wyłączone.