HORYZONT 2020 — Instru­ment MŚP — dota­cje 2015

MŚP — małe i śred­nie przed­się­bior­stwa — to głów­nie dla nich prze­zna­czo­ne są pie­nią­dze z naj­więk­sze­go w histo­rii Unii Euro­pej­skiej pro­gra­mu finan­so­wa­nia badań nauko­wych i inno­wa­cji HORYZONT 2020, a szcze­gól­nie z dedy­ko­wa­ne­go im narzę­dzia Instru­ment MŚP.

Hory­zont 2020 i jego Instru­ment MŚP

17 czerw­ca 2015 roku mija kolej­ny ter­min nabo­ru w ramach narzę­dzia Instru­ment MŚP. Jest to mecha­nizm two­rzą­cy nowe moż­li­wo­ści biz­ne­so­we. Euro­pa, wobec sto­ją­cych przed nią wyzwań spo­łecz­nych, dąży do wzmoc­nie­nia pro­duk­tyw­no­ści i inno­wa­cyj­no­ści MŚP tak, aby były kon­ku­ren­cyj­ne i mia­ły jak naj­więk­szą skłon­ność do rozwoju.

Małe i śred­nie przed­się­bior­stwa chcą­ce inwe­sto­wać w inno­wa­cje zazwy­czaj nie mają na to wła­snych zaso­bów. Ze wzglę­du na ryzy­ko, jakie nio­są ze sobą inno­wa­cje, nie mogą też liczyć na finan­so­wa­nie komer­cyj­ne lub zaan­ga­żo­wa­nie inwe­sto­rów. Instru­ment MŚP jest wła­śnie wypeł­nie­niem luki w zakre­sach: finan­so­wa­nia na wcze­snym eta­pie, finan­so­wa­nia badań wyso­kie­go ryzy­ka pro­wa­dzo­nych przez MŚP, a tak­że sty­mu­lo­wa­nia prze­ło­mo­wych inno­wa­cji. Instru­ment MŚP adre­so­wa­ny jest do wszyst­kich typów inno­wa­cyj­nych MŚP, wyka­zu­ją­cych sil­ne ambi­cje do roz­wo­ju, wzro­stu i umię­dzy­na­ro­do­wie­nia. Ten typ dzia­ła­nia ma na celu wspar­cie dla wszyst­kich rodza­jów inno­wa­cji, w tym inno­wa­cji nie­tech­no­lo­gicz­nych, spo­łecz­nych i usług.

Instru­ment MŚP — trzy fazy

Instru­ment MŚP podzie­lo­ny został na trzy fazy wspie­ra­ją­ce kolej­ne eta­py reali­za­cji projektu:

Faza 1. — jej celem jest udzie­le­nie ryczał­to­wej dota­cji w wyso­ko­ści 50 000 € m.in. na: oce­nę poten­cja­łu tech­nicz­ne­go i komer­cyj­ne­go pro­jek­tu, oce­nę wyko­nal­no­ści kon­cep­cji, oce­nę ryzy­ka, zarzą­dza­nie pra­wa­mi wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej oraz poszu­ki­wa­nie part­ne­rów do współ­pra­cy. Rezul­ta­tem Fazy 1. będzie przy­go­to­wa­nie biz­nes pla­nu kwa­li­fi­ku­ją­ce­go do Fazy 2.

Fazie 2. dota­cje na pozio­mie 70% wydat­ków kwa­li­fi­ko­wa­nych od 0,5 do 2,5 mln € mogą zostać udzie­lo­ne na: pro­to­ty­po­wa­nie, pilo­taż inno­wa­cyj­nych pro­ce­sów, pro­duk­tów i usług, minia­tu­ry­za­cję kon­struk­cji pro­duk­tów, pla­no­wa­nie i roz­wój ska­lo­wa­nia (seg­men­ty ryn­ku, pro­ce­sy itp.), powie­la­nie ryn­ko­we. Rezul­ta­tem Fazy 2. będzie przy­go­to­wa­nie biz­nes pla­nu kwa­li­fi­ku­ją­ce­go do Fazy 3.

Faza 3. to faza komer­cja­li­za­cji, w któ­rej nie prze­wi­dzia­no bez­po­śred­nie­go dofi­nan­so­wa­nia, ale sze­reg dzia­łań wspie­ra­ją­cych: uprosz­czo­ny dostęp do dłuż­nych i kapi­ta­ło­wych instru­men­tów finan­so­wych, jak rów­nież innych zaso­bów, na przy­kład w zakre­sie ochro­ny praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej. Faza ta to tak­że szko­le­nia i men­to­ring ofe­ro­wa­ne małym i śred­nim przed­się­bior­stwom przez ekspertów.

Aby star­to­wać w ramach Instru­men­tu MŚP, wnio­sko­daw­ca musi zade­kla­ro­wać i uar­gu­men­to­wać goto­wość tech­no­lo­gicz­ną pro­jek­tu na pozio­mie mini­mum 6 — Doko­na­no demon­stra­cji w warun­kach zbli­żo­nych do rze­czy­wi­stych.

Obsza­ry wsparcia

Obsza­ry, któ­re mogą liczyć na wspar­cie w ramach narzę­dzia Instru­ment MŚP to:

 • tech­no­lo­gie informatyczne,
 • nano­tech­no­lo­gie, mate­ria­ły zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gicz­nie oraz zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gie produkcji,
 • kli­nicz­na wali­da­cja bio­mar­ke­rów oraz urzą­dze­nia dia­gno­sty­ki medycznej,
 • efek­tyw­ne śro­do­wi­sko­wo i eko-inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia w zakre­sie pro­duk­cji żywności,
 • roz­wią­za­nia w zakre­sie tzw. blue growth (korzy­sta­nie z zaso­bów mórz i oceanów),
 • nisko­emi­syj­ne źró­dła energii,
 • inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie w sek­to­rze transportu,
 • eko-inno­wa­cje i efek­tyw­ne wyko­rzy­sta­nie surowców,
 • bio­tech­no­lo­gia,
 • roz­wią­za­nia w zakre­sie ochro­ny waż­nej infra­struk­tu­ry miej­skiej przed zagro­że­nia­mi (np. terrorystycznymi),
 • tech­no­lo­gie kosmiczne.

Ter­mi­ny:

Wnio­ski są oce­nia­ne na bie­żą­co w ramach poszcze­gól­nych eta­pów . Po zło­że­niu wnio­sku w sys­te­mie inter­ne­to­wym jest on prze­ka­zy­wa­ny do eks­per­ta, któ­ry od razu oce­nia wnio­sek. Kolej­ny wnio­sek moż­na zło­żyć dopie­ro po uzy­ska­niu infor­ma­cji o oce­nie zło­żo­nej apli­ka­cji. Naj­bliż­sze ter­mi­ny skła­da­nia wniosków:

 • Faza 1:
  — 17 wrze­śnia 2015 r.
  — 25 listo­pa­da 2015 r.
 • Faza 2:
  — 17 wrze­śnia 2015 r.
  — 25 listo­pa­da 2015 r.

Komentowanie jest wyłączone.