Dota­cje na pro­jek­ty medycz­ne — STRATEGMED

Dyrek­tor Naro­do­we­go Cen­trum Badań i Roz­wo­ju ogło­sił dru­gi kon­kurs na pro­jek­ty z zakre­su pro­fi­lak­ty­ki i lecze­nia cho­rób cywi­li­za­cyj­nych – STRATEGMED.

STRATEGMED-logo

STRATEGMED — pod­sta­wo­we założenia

Pro­gram ma za zada­nie sty­mu­lo­wać wzrost inno­wa­cyj­no­ści i kon­ku­ren­cyj­no­ści pol­skiej gospo­dar­ki w takich obsza­rach, jak np. bio­tech­no­lo­gia, inży­nie­ria bio­me­dycz­na. Mini­mal­na war­tość pro­jek­tu to 10 mln zł. Dofi­nan­so­wa­nie otrzy­ma­ją pro­jek­ty, któ­rych rezul­ta­tem będzie opra­co­wa­nie i wdro­że­nie nowych metod pro­fi­lak­tycz­nych, dia­gno­stycz­nych, lecz­ni­czych oraz reha­bi­li­ta­cyj­nych w czte­rech obszarach:

  1. kar­dio­lo­gii i kardiochirurgii,
  2. onko­lo­gii,
  3. neu­ro­lo­gii i zmysłach,
  4. medy­cy­nie regeneracyjnej.

Komentowanie jest wyłączone.