GEKON — dota­cje na pro­jek­ty ekologiczne

GEKON ogła­sza kolej­ny kon­kurs ekologiczny!

Do 8 wrze­śnia 2014 roku przed­się­bior­cy, gru­py przed­się­bior­ców oraz kon­sor­cja nauko­we będą mogły apli­ko­wać o dota­cję zarów­no na opra­co­wa­nie (B+R) jak i wdro­że­nie (inwe­sty­cja) tech­no­lo­gii w dedy­ko­wa­nych obszarach.

Obsza­ry zain­te­re­so­wań GEKON‑a

  1. Śro­do­wi­sko­we aspek­ty pozy­ski­wa­nia gazu niekonwencjonalnego;
  2. Efek­tyw­ność ener­ge­tycz­na i maga­zy­no­wa­nie energii;
  3. Ochro­na i racjo­na­li­za­cja wyko­rzy­sta­nia wód;
  4. Pozy­ski­wa­nie ener­gii z czy­stych źródeł;
  5. Nowa­tor­skie meto­dy otrzy­my­wa­nia paliw, ener­gii i mate­ria­łów z odpa­dów oraz recy­klin­gu odpadów.

Pro­gram GEKON — Gene­ra­tor Kon­cep­cji Eko­lo­gicz­nych jest reali­zo­wa­ny przez Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju we współ­pra­cy z Naro­do­wym Fun­du­szem Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej. Wię­cej infor­ma­cji dla zain­te­re­so­wa­nych na stro­nie pro­gra­mu.

gekon

War­to wie­dzieć, że w tym roku przed nami jesz­cze kil­ka zna­czą­cych kon­kur­sów. Przy­bli­żo­ne ter­mi­ny publi­ku­je na swo­ich stro­nach inter­ne­to­wych Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju.

Komentowanie jest wyłączone.