Dota­cje dla przed­się­bior­ców na Mazowszu

Pie­nią­dze szczę­ścia nie dają? Owszem — dają, jeśli są to pie­nią­dze prze­zna­czo­ne na dota­cje dla przed­się­bior­ców, któ­rych wciąż nie uda­ło się wydać samorządowi!

Wyda­wa­ło się nam wszyst­kim, że Mazow­sze to region, któ­ry naj­szyb­ciej wyko­rzy­sta środ­ki z UE; zwłasz­cza na inwe­sty­cje dla przed­się­biorstw, gdzie potrze­by są jak worek bez dna. Tym­cza­sem, jak poda­je stro­na Mazo­wiec­kiej Jed­nost­ki Wdra­ża­nia Pro­gra­mów Unij­nych, w dru­giej poło­wie 2014 roku ma się odbyć kon­kurs w ramach Dzia­ła­nia 1.5 Roz­wój przed­się­bior­czo­ści Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kie­go na lata 2007–2013.

Infor­mu­je­my o tym naszych Klien­tów i Part­ne­rów; będzie­my oczy­wi­ście pra­co­wać jak mró­wecz­ki, żeby wypra­co­wać jak naj­lep­sze pro­jek­ty i żeby dostęp­ne środ­ki zosta­ły jak naj­le­piej wyko­rzy­sta­ne. Ale rów­nie waż­ne jest, aby wła­śnie teraz zdo­być się na pogłę­bio­ną reflek­sję w spra­wie przy­czyn takie­go sta­nu rze­czy. I wycią­gnąć wnio­ski na przy­szłość. Będzie­my o to zabiegać.

A póki co — garść infor­ma­cji o warun­kach pla­no­wa­ne­go na prze­łom lip­ca i sierp­nia 2014 roku konkursu.

Dota­cje dla przed­się­bior­ców na Mazow­szu — pod­sta­wo­we informacje

 1. O dofi­nan­so­wa­nie mogą ubie­gać się mikro‑, małe oraz śred­nie przedsiębiorstwa.
 2. Nabór zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ny w try­bie kon­kur­su zamknię­te­go bez preselekcji.
 3. Pro­jek­ty będą mogły być reali­zo­wa­ne wyłącz­nie w ramach pomo­cy de minimis.
 4. Okres reali­za­cji pro­jek­tu nie może prze­kro­czyć 31 mar­ca 2015 r.
 5. Prze­wi­dy­wa­ny począ­tek okre­su kwa­li­fi­ko­wal­no­ści wydat­ków — od dnia 1 stycz­nia 2014 r. (pod warun­kiem, że pla­no­wa­ne roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Infra­struk­tu­ry i Roz­wo­ju zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie udzie­la­nia pomo­cy de mini­mis nie okre­śli daty póź­niej­szej niż 1 stycz­nia 2014 r.).
 6. Mak­sy­mal­ny poziom dofi­nan­so­wa­nia wyno­si 50% kosz­tów kwalifikowalnych.
 7. Wspie­ra­ne będą pro­jek­ty reali­zo­wa­ne na tere­nie woje­wódz­twa mazowieckiego.
 8. Z ubie­ga­nia się o dofi­nan­so­wa­nie w ramach kon­kur­su wyłą­czo­ne będą pod­mio­ty nie­po­sia­da­ją­ce na dzień zło­że­nia wnio­sku apli­ka­cyj­ne­go wpi­su do Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej lub do reje­stru przed­się­bior­ców w Kra­jo­wym Reje­strze Sądowym.
 9. W ramach kon­kur­su bene­fi­cjent będzie mógł zło­żyć tyl­ko jeden wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie projektu.
 10. Alo­ka­cja na kon­kurs wynie­sie 6 mln EUR, przy czym 4 mln EUR zosta­nie prze­zna­czo­ne na dofi­nan­so­wa­nie mikro- i małych przed­się­biorstw oraz 2 mln EUR na dofi­nan­so­wa­nie śred­nich przedsiębiorstw.
 11. Mini­mal­na war­tość dofi­nan­so­wa­nia: 300 000 PLN.
 12. Mak­sy­mal­na war­tość dofi­nan­so­wa­nia: 800 000 PLN, z zastrze­że­niem, iż war­tość dofi­nan­so­wa­nia nie może prze­kro­czyć limi­tów wska­za­nych w pla­no­wa­nym roz­po­rzą­dze­niu Mini­stra Infra­struk­tu­ry i Roz­wo­ju zmie­nia­ją­cym roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie udzie­la­nia pomo­cy de minimis.

Ogło­sze­nie kon­kur­su uza­leż­nio­ne jest od wej­ścia w życie pla­no­wa­ne­go roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Infra­struk­tu­ry i Roz­wo­ju okre­śla­ją­ce­go szcze­gó­ło­we prze­zna­cze­nie, warun­ki i tryb udzie­la­nia przed­się­bior­com pomo­cy de mini­mis, do któ­rej zasto­so­wa­nie mają prze­pi­sy roz­po­rzą­dze­nia Komi­sji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grud­nia 2013 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie udzie­la­nia pomo­cy w ramach regio­nal­nych pro­gra­mów operacyjnych.

Komentowanie jest wyłączone.