Kul­tu­ra i tury­sty­ka — dota­cje dla Mazowsza

Nasze prze­wi­dy­wa­nia spraw­dzi­ły się: wciąż moż­na liczyć na dota­cje dla Mazow­sza. Odbę­dą się jesz­cze nabo­ry do kon­kur­sów w ramach Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go (RPO) na lata 2007–2013.

Zgod­nie z har­mo­no­gra­mem nabo­ru wnio­sków w ramach RPO Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kie­go pla­no­wa­ny ter­min nabo­ru to maj 2014 r.

Dzia­ła­nie 6.1 — Kultura

Wspie­ra­ne będą pro­jek­ty z zakre­su rato­wa­nia zabyt­ków, np. wymia­na sto­lar­ki okien­nej, sto­lar­ki drzwio­wej, pokry­cia dachów, wymia­na rynien, tyn­ki wewnętrz­ne (uzu­peł­nie­nie ubyt­ków, wyko­na­nie napraw, odświe­że­nie, skle­je­nie pęk­nięć), rekon­struk­cja kolo­ry­stycz­na, pra­ce pozłot­ni­cze, remont ele­wa­cji — tyn­ki i malo­wa­nie, a tak­że pozo­sta­łe pra­ce doty­czą­ce zabez­pie­cze­nia i odre­stau­ro­wa­nia obiektów.

Dofi­nan­so­wa­nie mogą otrzy­mać pro­jek­ty pole­ga­ją­ce na przy­go­to­wa­niu eks­po­zy­cji sta­łych w muze­ach (np. zakup sprzę­tu, sys­te­mu oświe­tle­nia, sys­te­mów ochro­ny lub sys­te­mów do zapew­nie­nia eks­po­na­tom odpo­wied­nich warun­ków — ter­mo­hi­gro­me­try) oraz digi­ta­li­za­cji zaso­bów. Dofi­nan­so­wa­niu nie może jed­nak pod­le­gać zakup eksponatów.

O wspar­cie moż­na ubie­gać się też w celu wypo­sa­że­nia — nie­zbęd­ne­go do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej — biblio­tek, domów kul­tu­ry i innych insty­tu­cji kultury.

Środ­ki są prze­zna­czo­ne rów­nież na two­rze­nie i roz­wój sys­te­mów e‑informacji kul­tu­ral­nej oraz two­rze­nie i roz­wój sys­te­mów ozna­ko­wa­nia obsza­rów i obiek­tów atrak­cyj­nych kulturowo.

Dzia­ła­nie 6.2 — Turystyka

Pro­mo­wa­ne będą pro­jek­ty pole­ga­ją­ce na utwo­rze­niu bądź powięk­sze­niu kom­plek­so­wej ofer­ty tury­stycz­nej skła­da­ją­cej się z przy­naj­mniej kil­ku skład­ni­ków. Skład­ni­ki ofer­ty tury­stycz­nej to wszyst­kie ofe­ro­wa­ne usłu­gi, któ­re powo­du­ją, że ofer­ta jest bar­dziej atrak­cyj­na i kon­ku­ren­cyj­na dla klien­tów. Wspie­ra­ne będą pro­jek­ty, któ­re są bez­po­śred­nio powią­za­ne z roz­wo­jem kom­ple­men­tar­nych pro­duk­tów tury­stycz­nych na pozio­mie regio­nal­nym i/lub lokalnym.

Dota­cje dla Mazow­sza — infor­ma­cje dodatkowe

  • W obu dzia­ła­niach pro­jek­ty będą mogły być reali­zo­wa­ne wyłącz­nie bez pomo­cy publicznej.
  • Mak­sy­mal­ny poziom dofi­nan­so­wa­nia wyno­si 85% kosz­tów kwalifikowalnych.
  • Mak­sy­mal­na war­tość dofi­nan­so­wa­nia: 750 tys. PLN , mini­mal­na war­tość dofi­nan­so­wa­nia: 200 tys. PLN.
  • Począ­tek okre­su kwa­li­fi­ko­wa­nia wydat­ków: od 1 stycz­nia 2013 r.; okres reali­za­cji pro­jek­tu nie może prze­kro­czyć 30 czerw­ca 2015 r.
  • W ramach kon­kur­su wyłą­czo­ne z dofi­nan­so­wa­nia będą wydat­ki zwią­za­ne z udzia­łem w tar­gach i impre­zach pro­mo­cyj­nych, w tym w tar­gach tury­stycz­nych; jak rów­nież wydat­ki zwią­za­ne z orga­ni­za­cją imprez pro­mo­cyj­nych, roz­ryw­ko­wych lub sportowych.

Komentowanie jest wyłączone.