AAL — care for the futu­re — ICT dla seniorów

Popra­wa jako­ści życia osób star­szych poprzez wyko­rzy­sta­nie tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­nych i komu­ni­ka­cyj­nych (ICT)

Do 26 czerw­ca 2014 roku, do godz. 17:00 trwa nabór wnio­sków mię­dzy­na­ro­do­wych w kon­kur­sie AAL Care For the Futu­re (Opie­ka dla przy­szło­ści). Kon­kurs jest dedy­ko­wa­ny pro­jek­tom z obsza­ru tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­nych i komu­ni­ka­cyj­nych (ICT), któ­re przy­czy­nią się do reali­za­cji nowo­cze­sne­go mode­lu opie­ki nad oso­ba­mi starszymi.

Dofi­nan­so­wa­ne będą dzia­ła­nia two­rzą­ce dostęp do coraz lep­szych pro­duk­tów i usług dla osób star­szych; tak aby im pomóc w utrzy­ma­niu nie­za­leż­no­ści, gdy pozo­sta­ją w domach oraz zapew­nić jak naj­dłuż­szy udział w życiu spo­łecz­nym i gospodarczym.

Na dofi­nan­so­wa­nie udzia­łu pol­skich pod­mio­tów w pro­jek­tach wyło­nio­nych w ramach kon­kur­su NCBiR prze­zna­czy­ło budżet w wyso­ko­ści 500 000 euro.

Wię­cej infor­ma­cji o AAL — Care For the Future

Poniż­szy obra­zek pro­wa­dzi do infor­ma­cji o kon­kur­sie na stro­nie NCBiR.logo-AAL

Komentowanie jest wyłączone.