Fun­du­sze Nor­we­skie — zie­lo­ne inno­wa­cje dla Polski

Dro­dzy Part­ne­rzy i Klienci,

przy­po­mi­na­my, że do 28 maja 2014 roku do godz. 13.00 trwa nabór do pro­gra­mu wspie­ra­ne­go przez Fun­du­sze Norweskie.

Pro­gram „Inno­wa­cje w zakre­sie zie­lo­nych tech­no­lo­gii” ma na celu zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści firm przy­ja­znych śro­do­wi­sku, w tym eko­lo­gi­za­cję ist­nie­ją­cych branż prze­my­słu i inno­wa­cje w zakre­sie zie­lo­nych tech­no­lo­gii. Hasłem Pro­gra­mu Inno­wa­cji w zakre­sie zie­lo­nych tech­no­lo­gii jest: „Dobre dla biz­ne­su — dobre dla środowiska”.

Dofi­nan­so­wa­ne do 6 mln zł będą dzia­ła­nia badaw­czo-roz­wo­jo­wo-inwe­sty­cyj­ne (B+R+I). Trud­no sobie dziś wyobra­zić bran­żę, któ­ra nie mogła­by sko­rzy­stać z tego wsparcia.

Fundusze Norweskie

Fun­du­sze nor­we­skie — kil­ka definicji:

 • tech­no­lo­gie przy­ja­zne śro­do­wi­sku — tech­no­lo­gie, któ­re są mniej szko­dli­we dla śro­do­wi­ska niż tech­no­lo­gie sto­so­wa­ne obec­nie; w tym np. kon­tro­la zanie­czysz­cze­nia powietrza/wody/gleby, zago­spo­da­ro­wa­nie odpa­dów oraz tech­no­lo­gie bar­dziej wydaj­ne­go wyko­rzy­sta­nia zasobów;
 • zie­lo­ne pro­duk­ty i usłu­gi — towa­ry i usłu­gi, któ­re mają mniej­szy wpływ na śro­do­wi­sko (powo­du­ją­ce mniej­sze zanie­czysz­cze­nie i wyma­ga­ją­ce mniej­szych nakła­dów) lub na zdro­wie czło­wie­ka niż ich tra­dy­cyj­ne odpo­wied­ni­ki i któ­re są opła­cal­ne z eko­no­micz­ne­go punk­tu widzenia;
 • efek­tyw­ne wyko­rzy­sta­nie mate­ria­łów i zago­spo­da­ro­wa­nie odpa­dów — ulep­szo­ny obieg mate­ria­łów w pro­duk­cji i w łań­cu­chu dostaw, wyko­rzy­sta­nie i ponow­ne wyko­rzy­sta­nie mate­ria­łów z recy­klin­gu (włą­cza­jąc gospo­da­ro­wa­nie i zarzą­dza­nie odpa­da­mi), roz­wój nowych lub ulep­szo­nych pro­duk­tów w opar­ciu o mate­ria­ły z recy­klin­gu oraz inno­wa­cje, któ­re zmie­nia­ją wzor­ce pro­duk­cyj­ne i konsumpcyjne;
 • „bar­dziej zie­lo­ne” pro­ce­sy pro­duk­cyj­ne — ulep­sze­nia doty­czą­ce spo­so­bu, w jaki pro­wa­dzo­na jest dzia­łal­ność gospo­dar­cza w odnie­sie­niu do mode­li biz­ne­so­wych, stan­da­ry­za­cji, cer­ty­fi­ka­cji, Zaso­bów Ludz­kich (HR), prze­my­śla­nych zaku­pów, zarzą­dza­nia łań­cu­chem dostaw oraz inter­wen­cji w zakre­sie zie­lo­nej ener­gii; któ­re wspie­ra­ją bar­dziej pro­eko­lo­gicz­ne dzia­ła­nia i pro­ce­sy w przed­się­bior­stwie, a tak­że ini­cja­ty­wy zwią­za­ne ze Spo­łecz­ną Odpo­wie­dzial­no­ścią Biz­ne­su (CSR), współ­pra­cą z sieciami/klastrami itd.;
 • „zie­lo­ne” miej­sca pra­cy — (defi­ni­cja Mię­dzy­na­ro­do­wej Orga­ni­za­cji Pra­cy) — miej­sca pra­cy, któ­re poma­ga­ją zmniej­szyć nega­tyw­ny wpływ na śro­do­wi­sko; co doce­lo­wo pro­wa­dzi do zrów­no­wa­żo­nych eko­lo­gicz­nie, eko­no­micz­nie i spo­łecz­nie przed­się­biorstw i gospo­da­rek. Okre­śla­jąc to poję­cie bar­dziej pre­cy­zyj­nie, zie­lo­ne miej­sca pra­cy to god­na pra­ca, która: 
  • zmniej­sza zuży­cie ener­gii i surowców,
  • ogra­ni­cza emi­sje gazów cieplarnianych,
  • mini­ma­li­zu­je odpa­dy i zanieczyszczenia,
  • chro­ni eko­sys­te­my i przy­wra­ca je do sta­nu pierwotnego.

Po szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o pro­gra­mie zapra­sza­my na stro­nę Fun­du­sze Nor­we­skie.

Komentowanie jest wyłączone.