Inte­li­gent­ny Roz­wój — 1.1.1 — ruszył nabór wniosków

4 kwiet­nia 2015 roku roz­po­czął się nabór wnio­sków o dota­cje na bada­nia prze­my­sło­we i pra­ce roz­wo­jo­we z Pod­dzia­ła­nia 1.1.1 Bada­nia prze­my­sło­we i pra­ce roz­wo­jo­we reali­zo­wa­ne przez przed­się­bior­stwa Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Inte­li­gent­ny Roz­wój. Pula środ­ków dla małych i śred­nich firm to 1 600 mln PLN, a dla dużych — 750 mln PLN.

Jakie pro­jek­ty wspie­ra Inte­li­gent­ny Rozwój?

Apli­ku­ją­ce pro­jek­ty B+R powin­ny obej­mo­wać bada­nia prze­my­sło­we i pra­ce roz­wo­jo­we lub wyłącz­nie pra­ce roz­wo­jo­we. Warun­kiem wspar­cia przez Inte­li­gent­ny Roz­wój — otrzy­ma­nia dofi­nan­so­wa­nia jest komer­cja­li­za­cja wyni­ków prac B+R, rozu­mia­na jako wdro­że­nie wyni­ków pro­jek­tu we wła­snej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej przed­się­bior­cy lub udzie­le­nie licen­cji lub sprze­daż wyni­ków pro­jek­tu w celu ich wpro­wa­dza­nia do dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej inne­go przedsiębiorcy.

Kra­jo­we Inte­li­gent­ne Specjalizacje

Twór­cy Pro­gra­mu Inte­li­gent­ny Roz­wój przy­ję­li, że pro­po­no­wa­ne pro­jek­ty powin­ny wpi­sy­wać się w któ­rąś z Kra­jo­wych Inte­li­gent­nych Spe­cja­li­za­cji. 19 Inte­li­gent­nych Spe­cja­li­za­cji okre­ślo­no w ramach nastę­pu­ją­cych działów:

Zdro­we społeczeństwo

 1. Tech­no­lo­gie inży­nie­rii medycz­nej, w tym bio­tech­no­lo­gie medyczne
 2. Dia­gno­sty­ka i tera­pia cho­rób cywi­li­za­cyj­nych oraz w medy­cy­nie spersonalizowanej
 3. Wytwa­rza­nie pro­duk­tów leczniczych

Bio­go­spo­dar­ka rol­no-spo­żyw­cza, leśno-drzew­na i środowiskowa

 1. Inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie, pro­ce­sy i pro­duk­ty sek­to­ra rol­no-spo­żyw­cze­go i leśno-drzewnego
 2. Żyw­ność wyso­kiej jako­ści (o wyso­kiej jako­ści i eko­lo­gicz­no­ści produkcji)
 3. Bio­tech­no­lo­gicz­ne pro­ce­sy i pro­duk­ty che­mii spe­cja­li­stycz­nej i inży­nie­rii środowiska

Zrów­no­wa­żo­na energetyka

 1. Wyso­ko­spraw­ne, nisko­emi­syj­ne i zin­te­gro­wa­ne ukła­dy wytwa­rza­nia, maga­zy­no­wa­nia, prze­sy­łu i dys­try­bu­cji energii
 2. Inte­li­gent­ne i ener­go­osz­częd­ne budownictwo
 3. Roz­wią­za­nia trans­por­to­we przy­ja­zne środowisku 
  1. Inno­wa­cyj­ne środ­ki transportu
  2. Pro­eko­lo­gicz­ne roz­wią­za­nia kon­struk­cyj­ne i kom­po­nen­ty w środ­kach transportu
  3. Sys­te­my zarzą­dza­nia transportem
  4. Inno­wa­cyj­ne mate­ria­ły w środ­kach transportu
  5. Inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie pro­duk­cji środ­ków trans­por­tu i ich części

Surow­ce natu­ral­ne i gospo­dar­ka odpadami

 1. Nowo­cze­sne tech­no­lo­gie pozy­ski­wa­nia, prze­twór­stwa i wyko­rzy­sta­nia surow­ców natu­ral­nych oraz wytwa­rza­nie ich substytutów
 2. Mini­ma­li­za­cja wytwa­rza­nia odpa­dów, w tym nie­zdat­nych do prze­two­rze­nia oraz wyko­rzy­sta­nie mate­ria­ło­we i ener­ge­tycz­ne odpa­dów (recy­kling i inne meto­dy odzysku)
 3. Inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie prze­twa­rza­nia i odzy­ski­wa­nia wody oraz zmniej­sza­ją­ce jej zużycie

Inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie i pro­ce­sy prze­my­sło­we (w uję­ciu horyzontalnym)

 1. Wie­lo­funk­cyj­ne mate­ria­ły i kom­po­zy­ty o zaawan­so­wa­nych wła­ści­wo­ściach, w tym nano­pro­ce­sy i nanoprodukty 
  1. Zaawan­so­wa­ne mate­ria­ły i nano­tech­no­lo­gie dla celów medycz­nych i ochro­ny zdro­wia oraz mate­ria­ły hybry­do­we z udzia­łem żywych tka­nek i komórek
  2. Eko-mate­ria­ły oraz mate­ria­ły kom­po­zy­to­we i nano­struk­tu­ral­ne bio­mi­me­tycz­ne, bio­nicz­ne i biodegradowalne
  3. Zaawan­so­wa­ne mate­ria­ły i nano­tech­no­lo­gie w ener­gii odna­wial­nej oraz do trans­for­mo­wa­nia, maga­zy­no­wa­nia i racjo­na­li­za­cji gospo­da­ro­wa­nia energią
  4. Wie­lo­funk­cyj­ne kom­po­zy­to­we i nano­struk­tu­ral­ne mate­ria­ły ultra­lek­kie, ultra­wy­trzy­ma­łe, o rady­kal­nie pod­wyż­szo­nej żaro­od­por­no­ści i żarowytrzymałości
  5. Zaawan­so­wa­ne mate­ria­ły i nano­tech­no­lo­gie do zasto­so­wań zwią­za­nych z bezpieczeństwem
  6. Mode­lo­wa­nie struk­tu­ry i wła­ści­wo­ści wie­lo­funk­cyj­nych m ate­ria­łów i kom­po­zy­tów, w tym nano­struk­tu­ral­nych o zaawan­so­wa­nych właściwościach
  7. Zaawan­so­wa­ne mate­ria­ły i nano­tech­no­lo­gie dla pro­duk­tów o wyso­kiej war­to­ści doda­nej oraz dla prze­my­słu procesowego
  8. Wie­lo­funk­cyj­ne war­stwy oraz nano­war­stwy ochron­ne i prze­ciw­zu­ży­cio­we oraz kom­po­zy­ty i nano­kom­po­zy­ty prze­strzen­ne, war­stwo­we i samonaprawialne
  9. Mate­ria­ły, nano­ma­te­ria­ły i kom­po­zy­ty funk­cjo­nal­ne o zaawan­so­wa­nych wła­ści­wo­ściach fizy­ko­che­micz­nych i użytkowych
  10. Inte­li­gent­ne mate­ria­ły nano­struk­tu­ral­ne do zasto­so­wań w elek­tro­ni­ce, opto­elek­tro­ni­ce, sen­so­ry­ce, infor­ma­ty­ce, foto­ni­ce oraz komunikacji
  11. Wie­lo­funk­cyj­ne nano­ma­te­ria­ły kom­po­zy­to­we o osno­wie lub wzmoc­nie­niu z nano­struk­tu­ral­nych mate­ria­łów węglo­wych oraz innych nanow­łó­kien, nano­dru­tów i nano­ru­rek i ich technologie
 2. Sen­so­ry (w tym bio­sen­so­ry) i inte­li­gent­ne sie­ci sensorowe 
  1. Sen­so­ry fizyczne
  2. Sen­so­ry chemiczne
  3. Bio­sen­so­ry
  4. Sie­ci sensorowe
  5. Zagad­nie­nia hory­zon­tal­ne (prze­kro­jo­we) w tech­no­lo­giach sensorowych
 3. Inte­li­gent­ne sie­ci i tech­no­lo­gie geoinformacyjne 
  1. Tech­no­lo­gie inter­ne­tu przy­szło­ści, tech­no­lo­gie inter­ne­tu rze­czy, sys­te­my wbudowane
  2. Inte­li­gent­ne sie­ci w infrastrukturach
  3. Archi­tek­tu­ry, sys­te­my i apli­ka­cje w inte­li­gent­nych sieciach
  4. Zarzą­dza­nie infor­ma­cją w inte­li­gent­nych sieciach
  5. Inter­fej­sy czło­wiek-maszy­na oraz maszy­na-maszy­na w inte­li­gent­nych sieciach
  6. Stan­da­ry­za­cja, bez­pie­czeń­stwo i mode­lo­wa­nie inte­li­gent­nych sieci
  7. Pozy­cjo­no­wa­nie i nawigacja
  8. Pozy­ski­wa­nie geoinformacji
  9. Prze­twa­rza­nie, ana­li­zo­wa­nie, udo­stęp­nia­nie oraz wizu­ali­za­cja geoinformacji
  10. Geo­in­for­ma­ty­ka
  11. Inno­wa­cyj­ne zasto­so­wa­nia geoinformacji
 4. Elek­tro­ni­ka opar­ta na poli­me­rach przewodzących
 5. Auto­ma­ty­za­cja i robo­ty­ka pro­ce­sów technologicznych 
  1. Pro­jek­to­wa­nie i opty­ma­li­za­cja procesów
  2. Tech­no­lo­gie auto­ma­ty­za­cji i robo­ty­za­cji procesów
  3. Dia­gno­sty­ka i monitorowanie
  4. Sys­te­my sterowania
  5. Maszy­ny i urzą­dze­nia auto­ma­ty­zu­ją­ce i robo­ty­zu­ją­ce procesy
 6. Opto­elek­tro­nicz­ne sys­te­my i materiały
 7. Inte­li­gent­ne tech­no­lo­gie kreacyjne

Aktu­ali­za­cja

W Pod­dzia­ła­niu 1.1.1 Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Inte­li­gent­ny Roz­wój zosta­ła okre­ślo­na rów­nież 20. Kra­jo­wa Inte­li­gent­na Spe­cja­li­za­cja: Inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie mor­skie w zakre­sie spe­cja­li­stycz­nych jed­no­stek pły­wa­ją­cych, kon­struk­cji mor­skich i przy­brzeż­nych oraz logi­sty­ki opar­tej o trans­port mor­ski i śród­lą­do­wy.

W doku­men­tach na stro­nie Mini­ster­stwa Roz­wo­ju dostęp­na jest naj­now­sza wer­sja (trze­cia, z 12 lip­ca 2016 r.) Szcze­gó­ło­wych Opi­sów 20 Kra­jo­wych Inte­li­gent­nych Spe­cja­li­za­cji.

Inte­li­gent­ny Roz­wój 1.1.1 — komu? Ile? Za co?

Wnio­sko­daw­cy: Przed­się­bior­cy (MŚP)

Mini­mal­na war­tość kosz­tów kwa­li­fi­ko­wal­nych: 2 mln PLN (w przy­pad­ku MŚP)

Mak­sy­mal­na inten­syw­ność dota­cji:

 • bada­nia przemysłowe: 
  • mikro- i małe przed­się­bior­stwa — 80%
  • śred­nie przed­się­bior­stwa – 75%
 • pra­ce rozwojowe: 
  • mikro- i małe przed­się­bior­stwa — 60%
  • śred­nie przed­się­bior­stwa – 50%

Mak­sy­mal­na kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia:

 • 20 mln EUR – jeże­li kosz­ty kwa­li­fi­ko­wal­ne badań prze­my­sło­wych sta­no­wią wię­cej niż poło­wę cał­ko­wi­tych kosz­tów kwa­li­fi­ko­wal­nych projektu,
 • 15 mln EUR – jeśli kosz­ty kwa­li­fi­ko­wal­ne prac roz­wo­jo­wych sta­no­wią wię­cej niż poło­wa cał­ko­wi­tych kosz­tów kwa­li­fi­ko­wal­nych projektu.

Mak­sy­mal­na war­tość kosz­tów kwa­li­fi­ko­wal­nych: 50 mln EUR

Kosz­ty kwalifikowalne

Kosz­ty bezpośrednie:

 • wyna­gro­dze­nia wraz z poza­pła­co­wy­mi kosz­ta­mi pracy;
 • pod­wy­ko­naw­stwo (moż­na zle­cać wyłącz­nie uczel­ni publicz­nej, pań­stwo­we­mu insty­tu­to­wi badaw­cze­mu, insty­tu­to­wi PAN lub innej jed­no­st­ce nauko­wej będą­cej orga­ni­za­cją pro­wa­dzą­cą bada­nia i upo­wszech­nia­ją­cą wie­dzę); umo­wy o dzie­ło trak­to­wa­ne są jako pod­wy­ko­naw­stwo – w tym wypad­ku nie ma ogra­ni­cze­nia pod­mio­to­we­go, o któ­rym mowa w nawiasie;
 • pozo­sta­łe kosz­ty bez­po­śred­nie, w tym: 
  • kosz­ty apa­ra­tu­ry nauko­wo-badaw­czej i innych urzą­dzeń słu­żą­cych celom badaw­czym (amor­ty­za­cja, odpłat­ne korzystanie),
  • kosz­ty war­to­ści nie­ma­te­rial­nych i praw­nych — mogą zostać naby­te wyłącz­nie od uczel­ni publicz­nej, pań­stwo­we­go insty­tu­tu badaw­cze­go, insty­tu­tu PAN lub innej jed­nost­ki nauko­wej będą­cej orga­ni­za­cją pro­wa­dzą­cą bada­nia i upo­wszech­nia­ją­cą wiedzę,
  • kosz­ty budyn­ków i grun­tów – do 10% kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych projektu,
  • pozo­sta­łe kosz­ty ope­ra­cyj­ne (m.in. mate­ria­ły, sprzęt labo­ra­to­ryj­ny, koszt utrzy­ma­nia linii tech­no­lo­gicz­nych, wyna­jem powierzch­ni labo­ra­to­ryj­nej, ele­men­ty słu­żą­ce do budo­wy i na sta­łe zain­sta­lo­wa­ne w pro­to­ty­pie, insta­la­cji pilo­ta­żo­wej lub demon­stra­cyj­nej, kosz­ty pro­mo­cji pro­jek­tu, koszt audy­tu zewnętrznego).

Kosz­ty pośrednie:

Ryczałt do 17% kosz­tów bez­po­śred­nich, z wyłą­cze­niem pod­wy­ko­naw­stwa, m.in.:

 • kosz­ty wynaj­mu lub utrzy­ma­nia budynków,
 • kosz­ty administracyjne,
 • kosz­ty wyna­gro­dzeń per­so­ne­lu zarzą­dza­ją­ce­go i per­so­ne­lu wsparcia,
 • kosz­ty delegacji.

Przy ryczał­cie nie ma obo­wiąz­ku zbie­ra­nia doku­men­tów księ­go­wych w celu roz­li­cze­nia dotacji.

Kry­te­ria oceny

Kry­te­rium for­mal­ne specyficzne:

- Pro­jekt zosta­nie roz­po­czę­ty po dniu zło­że­nia wnio­sku o dofinansowanie,

Kry­te­ria mery­to­rycz­ne w ramach oce­ny naukowo-technologicznej:

- dostę­pu (oce­na TAK/NIE):

 • Pro­jekt obej­mu­je bada­nia prze­my­sło­we i pra­ce roz­wo­jo­we albo pra­ce rozwojowe
 • Zapla­no­wa­ne pra­ce B+R są ade­kwat­ne i nie­zbęd­ne do osią­gnię­cia celu pro­jek­tu, a ryzy­ka z nimi zwią­za­ne zosta­ły zdefiniowane
 • Zespół badaw­czy oraz zaso­by tech­nicz­ne wnio­sko­daw­cy zapew­nia­ją pra­wi­dło­wą reali­za­cję zapla­no­wa­nych w pro­jek­cie prac B+R
 • Pro­jekt wpi­su­je się w Kra­jo­wą Inte­li­gent­ną Specjalizację

Kry­te­ria mery­to­rycz­ne w ramach oce­ny gospo­dar­czo-biz­ne­so­wej (kry­te­ria dostępu):

- dostę­pu (oce­na TAK/NIE):

 • Pro­jekt doty­czy inno­wa­cji pro­duk­to­wej lub procesowej
 • Kwe­stia wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej nie sta­no­wi barie­ry dla wdro­że­nia rezul­ta­tów projektu
 • Kadra zarzą­dza­ją­ca oraz spo­sób zarzą­dza­nia w pro­jek­cie umoż­li­wia jego pra­wi­dło­wą realizację

- punk­to­wa­ne (punk­ta­cja od 0 do 5 pkt; min. próg do osią­gnię­cia dla każ­de­go z kry­te­riów – 3pkt):

 • Nowość rezul­ta­tów pro­jek­tu – wyka­zać nowość co naj­mniej w ska­li pol­skie­go rynku
 • Zapo­trze­bo­wa­nie ryn­ko­we na rezul­ta­ty projekt
 • Opła­cal­ność wdro­że­nia (popra­wa wyni­ków fir­my, obni­że­nie kosz­tów pro­duk­cji, skró­ce­nie cza­su produkcji)

- punk­to­wa­ne (punk­ta­cja 0/2 pkt w przy­pad­ku pro­jek­tów MŚP)

 • Wdro­że­nie rezul­ta­tów pro­jek­tu pla­no­wa­ne jest na tere­nie RP (wdro­że­nie nastą­pić powin­no w okre­sie 3 lat od zakoń­cze­nia projektu)

Mini­mal­na ilość punk­tów dla kry­te­riów wytłusz­czo­nych: 12.

Infor­ma­cje dodatkowe

 • W ramach pro­jek­tów dopusz­cza się pod­wy­ko­naw­stwo, w gra­ni­cach okre­ślo­ne­go limi­tu – 50% kosz­tów kwalifikowalnych.
 • Warun­kiem otrzy­ma­nia przez przed­się­bior­stwo inne niż MŚP wspar­cia w kon­kur­sie jest wyka­za­nie we wnio­sku o dofi­nan­so­wa­nie wystę­po­wa­nia (w trak­cie reali­za­cji pro­jek­tu lub w okre­sie trwa­ło­ści) efek­tu dyfu­zji poprzez opis pla­no­wa­nej współ­pra­cy z MŚP lub NGO lub orga­ni­za­cja­mi badaw­czy­mi, w tym w zakre­sie dzia­łal­no­ści B+R zwią­za­nej ści­śle z reali­zo­wa­nym projektem.
 • W przy­pad­ku pro­jek­tów infor­ma­tycz­nych, w któ­rych część badaw­cza wią­że się z prze­pro­wa­dze­niem prac B+R w zakre­sie opro­gra­mo­wa­nia kom­pu­te­ro­we­go, nale­ży uwzględ­nić zasa­dy okre­ślo­ne w przy­go­to­wa­nym przez OECD Pod­ręcz­ni­ku Fra­sca­ti z 2002 r. Zgod­nie z zapi­sa­mi Pod­ręcz­ni­ka „czyn­no­ści ruty­no­we zwią­za­ne z opro­gra­mo­wa­niem, nie­po­cią­ga­ją­ce za sobą postę­pu nauko­we­go czy tech­nicz­ne­go ani wyeli­mi­no­wa­nia nie­pew­no­ści o cha­rak­te­rze tech­nicz­nym nie powin­ny być zali­cza­ne do B+R”. Przy­kła­dy czyn­no­ści, któ­re nie są pra­ca­mi B+R:
  • two­rze­nie apli­ka­cji biz­ne­so­wych i sys­te­mów infor­ma­tycz­nych na pod­sta­wie zna­nych metod i ist­nie­ją­cych narzę­dzi informatycznych;
  • obsłu­ga ist­nie­ją­cych systemów;
  • kon­wer­sja oraz/lub tłu­ma­cze­nie języ­ków komputerowych;
  • doda­wa­nie funk­cjo­nal­no­ści dla użyt­kow­ni­ka w pro­gra­mach użytkowych;
  • usu­wa­nie błę­dów z sys­te­mów (debug­ging);
  • adap­ta­cja ist­nie­ją­ce­go oprogramowania;
  • przy­go­to­wy­wa­nie doku­men­ta­cji dla użytkownika.

Komentowanie jest wyłączone.