Dota­cje dla firm na drony

Od 10 czerw­ca do 11 lip­ca 2016 r. trwa kon­kurs na dota­cje dla firm na dro­ny — bez­za­ło­go­we stat­ki powietrz­ne (BSP).

W ramach Pro­gra­mu sek­to­ro­we­go Dzia­ła­nia 1.2 „Sek­to­ro­we pro­gra­my B+R” dofi­nan­so­wa­nie udzie­la­ne jest na reali­za­cję pro­jek­tów, któ­re obej­mu­ją bada­nia prze­my­sło­we i pra­ce roz­wo­jo­we albo pra­ce roz­wo­jo­we. Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny w ramach kon­kur­su musi doty­czyć wyłącz­nie jed­ne­go z tema­tów wymie­nio­nych w Zakre­sie tema­tycz­nym kon­kur­su, w tym:

  • opra­co­wa­nie nowo­cze­snych bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrz­nych BSP kla­sy mini do obser­wa­cji dzien­nej oraz noc­nej tere­nów, gdzie nie­moż­li­wy jest start innych, więk­szych plat­form lub środ­ków zało­go­wych, cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się pro­stą obsłu­gą, nie­wy­ma­ga­ją­cych spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu oraz infra­struk­tu­ry wyko­rzy­sty­wa­nej do star­tu oraz lądowania;
  • opra­co­wa­nie nowo­cze­snych bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrz­nych BSP kla­sy mini VTOL, głów­nie słu­żą­cych do pro­wa­dze­nia obserwacji/monitoringu w trud­nym tere­nie, gdzie start oraz lądo­wa­nie kla­sycz­nych sys­te­mów jest niemożliwy;
  • opra­co­wa­nie nowo­cze­sne­go bez­za­ło­go­we­go stat­ku powietrz­ne­go krót­kie­go i śred­nie­go zasięgu;
  • opra­co­wa­nie nowo­cze­sne­go bez­za­ło­go­we­go śmi­głow­ca o max. masie star­to­wej 800‑1500 kg;
  • opra­co­wa­nie nowe­go bez­za­ło­go­we­go stat­ku powietrz­ne­go BSP kla­sy MALE (Medium Alti­tu­de Long Endu­ran­ce), czy­li stat­ku powietrz­ne­go mogą­ce­go wyko­ny­wać misje w prze­dzia­le cza­so­wym 24–48 godzin;
  • bez­za­ło­go­we plat­for­my lądo­we (BPL);
  • bez­za­ło­go­we plat­for­my nawod­ne (BPN);
  • pod­sys­te­my, pod­ze­spo­ły i tech­no­lo­gie dla plat­form bez­za­ło­go­wych BSP, BPL i BPN;
  • apli­ka­cje prze­my­sło­we do wyko­ny­wa­nia misji wspo­ma­ga­nia zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go, ochro­ny infra­struk­tu­ry kry­tycz­nej, ochro­ny śro­do­wi­ska i nad­zo­ru przemysłowego.

Dota­cje na dro­ny — pod­sta­wo­we dane

Mini­mal­na war­tość pro­jek­tu: 2 000 000 PLN.

Mak­sy­mal­na war­tość pro­jek­tu: 20 000 000 PLN.

Mak­sy­mal­ny poziom dofi­nan­so­wa­nia dla małych firm: do wydat­ków na bada­nia prze­my­sło­we — 80%, do prac roz­wo­jo­wych — 60%.

Okres reali­za­cji pro­jek­tu nie może prze­kra­czać 3 lat.

Nabór pro­wa­dzi NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU.

Komentowanie jest wyłączone.