Obsłu­ga pro­jek­tów z dota­cją — oferta

Sza­now­ni Part­ne­rzy i Klienci,

Nasza ofer­ta ceno­wa w sze­ro­kim zakre­sie, jakim jest obsłu­ga pro­jek­tów z dota­cją, zosta­ła zak­tu­ali­zo­wa­na. Gene­ral­ne warun­ki współ­pra­cy z zespo­łem FN na 2016 rok zawie­ra ofer­ta.

Poprzez zawi­łość sys­te­mu dofi­nan­so­wa­nia inwe­sty­cji oraz wyso­kie kosz­ty zatrud­nie­nia wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry zaj­mu­ją­cej się spra­wa­mi z zakre­su ana­li­zy finan­so­wej, ope­ra­cji finan­so­wych, zamó­wień publicz­nych, czy pro­wa­dze­nia i roz­li­cza­nia inwe­sty­cji stan­dar­dem sta­ło się, że mana­ge­ro­wie zle­ca­ją obsłu­gę pro­jek­tów wyspe­cja­li­zo­wa­nym fir­mom z doświad­cze­niem w tym zakre­sie. Takim jak my. Dzia­ła­my na ryn­ku od 1989 roku, a w obsza­rze dota­cji euro­pej­skich już od 1999 roku, kie­dy to Pol­ska się­gnę­ła po środ­ki przedakcesyjne.

odideidodotacji

 

Obsłu­ga pro­jek­tów — zakres podstawowy

W ramach pod­sta­wo­we­go mode­lu współ­pra­cy z nami zapewniamy:

 1. iden­ty­fi­ka­cję potrzeb rozwojowych; 
 2. opra­co­wa­nie Pro­jek­tu roz­wo­jo­we­go ze wzglę­du na źró­dło dofi­nan­so­wa­nia zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi wytycznymi;
 3. przy­go­to­wa­nie i ter­mi­no­we zło­że­nie Wnio­sku wraz z załącz­ni­ka­mi w insty­tu­cji wła­ści­wej ze wzglę­du na źró­dło finan­so­wa­nia w celu pozy­ska­nia i uru­cho­mie­nia dota­cji na reali­za­cję Projektu:
  • przy­go­to­wa­nie Wnio­sku o dofi­nan­so­wa­nie Pro­jek­tu rozwojowego,
  • przy­go­to­wa­nie i skom­ple­to­wa­nie nie­zbęd­nych załącz­ni­ków do ww. dokumentów,
  • tłu­ma­cze­nie doku­men­ta­cji na język angiel­ski zgod­nie z wymo­ga­mi pro­gra­mu finansującego,
  • ter­mi­no­we zło­że­nie kom­ple­tu doku­men­tów do wła­ści­we­go urzędu,
  • moni­to­ro­wa­nie Wnio­sku w urzędzie;
 4. wspar­cie przy pod­pi­sa­niu umo­wy o dofi­nan­so­wa­nie, w tym aktu­ali­za­cja har­mo­no­gra­mu i zakre­su Projektu;
 5. wspar­cie przy zło­że­niu pierw­sze­go wnio­sku o wypła­tę dotacji.

Obsłu­ga pro­jek­tów — zakres dodatkowy

Opcjo­nal­nie poma­ga­my tak­że poprzez:

 1. moni­to­ro­wa­nie reali­za­cji Pro­jek­tu roz­wo­jo­we­go oraz jego roz­li­cze­nie finansowe: 
  • bie­żą­ce doradz­two pod­czas reali­za­cji poszcze­gól­nych inwestycji,
  • przy­go­to­wa­nie spra­woz­da­nia koń­co­we­go z reali­za­cji Projektu,
  • koor­dy­na­cję prac ze spe­cja­li­sta­mi bran­żo­wy­mi, archi­tek­tem, kosz­to­ry­san­tem, wyko­naw­ca­mi, towa­rzy­stwa­mi ubez­pie­cze­nio­wy­mi, bankami,
  • obsłu­gę praw­ną z zakre­su zamó­wień publicznych;
 2. pozy­ska­nie pre­fi­nan­so­wa­nia lub/i finan­so­wa­nia udzia­łu własnego.

Zapra­sza­my do współpracy -
— Zespół FN

Komentowanie jest wyłączone.