Rok: <span>2019</span>

Reko­men­da­cja budo­wy ogól­no­pol­skiej plat­for­my do świad­cze­nia e‑usług powier­ni­czych. Rezul­ta­tem mają być instru­men­ty finan­so­we, czy­li de fac­to nowe funk­cjo­nal­no­ści zapew­nia­ją­ce bez­pie­czeń­stwo zarzą­dza­nia środ­ka­mi pry­wat­ny­mi, któ­re w przy­szło­ści mają zapew­nić finan­so­wa­nie usług społecznych.

Aktualności Think tank

Stwo­rze­nie labo­ra­to­rium badań i cer­ty­fi­ka­cji w obsza­rze power quali­ty o zasię­gu mię­dzy­na­ro­do­wym dla realizacji…

Aktualności Think tank

Reko­men­da­cja budo­wy przez ITWL (Insty­tut Tech­no­lo­gii Wojsk Lot­ni­czych) ogól­no­pol­skie­go sys­te­mu reje­stro­wa­nia i moni­to­ro­wa­nia samo­lo­tów bez­za­ło­go­wych jako infra­struk­tu­ry pozwa­la­ją­cej na świad­cze­nie publicz­nej e‑usługi pod nazwą e‑dron.

Aktualności Think tank

„Tech­no­lo­gicz­ne wspar­cie inno­wa­cyj­nych pro­jek­tów lot­ni­czych” (TEWIL) zapra­sza Pań­stwo­wą Komi­sję Bada­nia Wypad­ków Lot­ni­czych do udzia­łu w kla­strze. Człon­ka­mi kla­stra są jed­nost­ki badaw­cze, ośrod­ki akademickie…

Bez kategorii Think tank

R&D Star­ter to  pro­gram ide­al­ny dla pomy­sło­daw­ców — zarów­no osób fizycz­nych, jak i firm — któ­re mają pomysł na inno­wa­cyj­ny pro­jekt wyma­ga­ją­cy kosz­tow­nych prac B+R (badaw­czo-roz­wo­jo­wych).

Aktualności Programy