Kategoria: <span>Programy</span>

Te histo­rie poka­zu­ją, jak róż­no­rod­ne mogą być dro­gi do suk­ce­su w świe­cie inno­wa­cji. W każ­dym przy­pad­ku klu­czem do suk­ce­su była jed­nak nasza współ­pra­ca i wspar­cie na każ­dym eta­pie reali­za­cji projektu.

Aktualności Programy

Oto pro­gram, o któ­ry war­to zawal­czyć. Jest to uni­kal­na pro­po­zy­cja dla jed­no­stek i firm z inno­wa­cyj­ny­mi pro­jek­ta­mi, któ­re widzą poten­cjał na euro­pej­skim ryn­ku. Uczest­ni­cy pro­gra­mu mają dostęp do doradz­twa i men­to­rin­gu, poma­ga­ją­ce­go roz­wi­jać kon­cep­cje biz­ne­so­we i tech­no­lo­gicz­ne. To nie tyl­ko wsparcie,…

Aktualności Programy

R&D Star­ter to  pro­gram ide­al­ny dla pomy­sło­daw­ców — zarów­no osób fizycz­nych, jak i firm — któ­re mają pomysł na inno­wa­cyj­ny pro­jekt wyma­ga­ją­cy kosz­tow­nych prac B+R (badaw­czo-roz­wo­jo­wych).

Aktualności Programy