Tag: <span>RPO</span>

Pie­nią­dze szczę­ścia nie dają? Owszem — dają, jeśli są to pie­nią­dze prze­zna­czo­ne na dota­cje dla przed­się­bior­ców, któ­rych wciąż nie uda­ło się wydać samo­rzą­do­wi! Wyda­wa­ło się nam wszyst­kim, że Mazow­sze to region, któ­ry naj­szyb­ciej wyko­rzy­sta środ­ki z UE…

Aktualności

Nasze prze­wi­dy­wa­nia spraw­dzi­ły się: wciąż moż­na liczyć na dota­cje dla Mazow­sza. Odbę­dą się jesz­cze nabo­ry do kon­kur­sów w ramach Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go na lata 2007–2013. Pla­no­wa­ny ter­min nabo­ru to maj 2014 r…

Aktualności

Aktualności