Tag: <span>B+R+I</span>

4 kwiet­nia 2015 roku roz­po­czął się nabór wnio­sków o dota­cje na bada­nia prze­my­sło­we i pra­ce roz­wo­jo­we z Pod­dzia­ła­nia 1.1.1 Bada­nia prze­my­sło­we i pra­ce roz­wo­jo­we reali­zo­wa­ne przez przed­się­bior­stwa Pro­gra­mu Inte­li­gent­ny Roz­wój. Pula środ­ków dla małych i śred­nich firm to 1 600 mln PLN, a dla dużych — 750 mln PLN…

Aktualności

GEKON ogła­sza kolej­ny kon­kurs: do 8 wrze­śnia 2014 roku przed­się­bior­cy, gru­py przed­się­bior­ców oraz kon­sor­cja nauko­we będą mogły apli­ko­wać o dota­cję zarów­no na opra­co­wa­nie (B+R) jak i wdro­że­nie (inwe­sty­cja) tech­no­lo­gii w dedy­ko­wa­nych obszarach…

Aktualności

Do 28 maja 2014 r. do godz. 13.00 trwa nabór do pro­gra­mu wspie­ra­ne­go przez Fun­du­sze Nor­we­skie. Pro­gram „Inno­wa­cje w zakre­sie zie­lo­nych tech­no­lo­gii” ma na celu zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści firm przy­ja­znych śro­do­wi­sku, w tym eko­lo­gi­za­cję ist­nie­ją­cych branż prze­my­słu i inno­wa­cje w zakre­sie zie­lo­nych tech­no­lo­gii. Hasłem Pro­gra­mu Inno­wa­cji w zakre­sie zie­lo­nych tech­no­lo­gii jest: „Dobre dla biz­ne­su — dobre dla środowiska”…

Aktualności