Tag: <span>e-usługa</span>

Reko­men­da­cja budo­wy ogól­no­pol­skiej plat­for­my do świad­cze­nia e‑usług powier­ni­czych. Rezul­ta­tem mają być instru­men­ty finan­so­we, czy­li de fac­to nowe funk­cjo­nal­no­ści zapew­nia­ją­ce bez­pie­czeń­stwo zarzą­dza­nia środ­ka­mi pry­wat­ny­mi, któ­re w przy­szło­ści mają zapew­nić finan­so­wa­nie usług społecznych.

Aktualności Think tank

Reko­men­da­cja budo­wy przez PFRON ogól­no­pol­skie­go sys­te­mu reje­stro­wa­nia i moni­to­ro­wa­nia miejsc par­kin­go­wych dla osób nie­peł­no­spraw­nych – publicz­nej e‑usługi iParkomatON.

Aktualności Think tank