Tag: <span>Dobre dla biznesu - dobre dla środowiska</span>

Do 28 maja 2014 r. do godz. 13.00 trwa nabór do pro­gra­mu wspie­ra­ne­go przez Fun­du­sze Nor­we­skie. Pro­gram „Inno­wa­cje w zakre­sie zie­lo­nych tech­no­lo­gii” ma na celu zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści firm przy­ja­znych śro­do­wi­sku, w tym eko­lo­gi­za­cję ist­nie­ją­cych branż prze­my­słu i inno­wa­cje w zakre­sie zie­lo­nych tech­no­lo­gii. Hasłem Pro­gra­mu Inno­wa­cji w zakre­sie zie­lo­nych tech­no­lo­gii jest: „Dobre dla biz­ne­su — dobre dla środowiska”…

Aktualności