Rok: <span>2016</span>

Aktualności

Od 10 czerw­ca do 11 lip­ca 2016 r. trwa kon­kurs na dota­cje dla firm na dro­ny — bez­za­ło­go­we stat­ki powietrz­ne (BSP). W ramach Pro­gra­mu sek­to­ro­we­go Dzia­ła­nia 1.2 „Sek­to­ro­we pro­gra­my B+R” dofi­nan­so­wa­nie udzie­la­ne jest na reali­za­cję pro­jek­tów, któ­re obej­mu­ją bada­nia prze­my­sło­we i pra­ce roz­wo­jo­we albo pra­ce rozwojowe…

Aktualności

Aktualności

Uwa­ga, uwa­ga! Mło­dzi wizjo­ne­rzy z pomy­słem na biz­nes! Mło­dzi, czy­li nie star­si niż 35 lat 🙂 Ruszy­ły nabo­ry do pro­gra­mu Plat­for­my star­to­we dla nowych pomy­słów, ofe­ru­ją­ce­go dota­cje dla start-upów.

Aktualności