Pol­skie pomy­sły na euro­pej­ski rynek

Oto pro­gram, o któ­ry war­to zawal­czyć. Jest to uni­kal­na pro­po­zy­cja dla jed­no­stek i firm z inno­wa­cyj­ny­mi pro­jek­ta­mi, któ­re widzą poten­cjał na euro­pej­skim rynku.

Uczest­ni­cy pro­gra­mu mają dostęp do doradz­twa i men­to­rin­gu, poma­ga­ją­ce­go roz­wi­jać kon­cep­cje biz­ne­so­we i tech­no­lo­gicz­ne. To nie tyl­ko wspar­cie, to prze­wod­nik na dro­dze trans­for­ma­cji pomy­słu w real­nie dzia­ła­ją­cą firmę.

Jed­nym z naj­więk­szych atu­tów jest pomoc w przy­go­to­wa­niu wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie do bez­po­śred­nie­go prze­ka­za­nia Komi­sji Euro­pej­skiej. To otwie­ra drzwi do finan­so­wa­nia, któ­re jest klu­czo­we dla roz­wo­ju nowych firm i projektów.

Pro­gram ofe­ru­je holi­stycz­ne wspar­cie, któ­re obej­mu­je coaching, roz­wi­ja­nie kon­cep­cji biz­ne­so­wych i tech­no­lo­gicz­nych, ana­li­zę ryn­ku, pora­dy praw­ne i księ­go­we, pomoc w nawią­zy­wa­niu kon­tak­tów z part­ne­ra­mi nauko­wy­mi i biz­ne­so­wy­mi, a tak­że wspar­cie w zdo­by­ciu finansowania.

Pro­ces wspar­cia jest ela­stycz­ny, trwa od kil­ku mie­się­cy do ponad roku, dosto­so­wa­ny do indy­wi­du­al­nych potrzeb każ­dej jed­nost­ki. Pro­gram daje czas, któ­ry jest potrzeb­ny, aby pomysł mógł prze­kształ­cić się w pręż­nie dzia­ła­ją­cy biznes.

To jest pro­gram, któ­ry war­to roz­wa­żyć dla każ­de­go, kto ma inno­wa­cyj­ne pomy­sły i pra­gnie zdo­być wspar­cie w ich reali­za­cji na euro­pej­skim rynku.

Jeden komentarz

  1. Joanna Kamionowska pisze:

    Licz­ba uczest­ni­ków pro­gra­mu jest ograniczona!

    9 stycznia 2024

Komentowanie jest wyłączone, ale trackbacki i pingbacki działają.