R&D Star­ter

R&D Star­ter to  pro­gram ide­al­ny dla pomy­sło­daw­ców — zarów­no osób fizycz­nych, jak i firm — któ­re mają pomysł na inno­wa­cyj­ny pro­jekt wyma­ga­ją­cy kosz­tow­nych prac B+R (badaw­czo-roz­wo­jo­wych).

Ofe­ru­je­my dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu w for­mie dota­cji, a pod­mio­ty uczest­ni­czą­ce w naszym pro­gra­mie otrzy­mu­ją sze­ro­kie wspar­cie, zarów­no technologiczne/naukowe, jak i biznesowe.

W ramach nasze­go pro­gra­mu, FN sp. z o.o. świad­czy usłu­gi dorad­cze i men­to­rin­go­we, któ­re poma­ga­ją opra­co­wać kon­cep­cję biz­ne­so­wą i tech­no­lo­gicz­ną pro­jek­tu. W więk­szo­ści przy­pad­ków poma­ga­my rów­nież w opra­co­wa­niu wnio­sku o dofi­nan­so­wa­nie w ramach dzia­ła­nia 1.1.1 POIR (tzw. „Szyb­ka ścieżka”).

Przed przy­stą­pie­niem do pro­gra­mu, każ­dy pod­miot jest wery­fi­ko­wa­ny pod kątem poten­cja­łu ryn­ko­we­go oraz technologicznego/naukowego pomy­słu. Po selek­cji, nasz zespół mery­to­rycz­ny ana­li­zu­je potrze­by dane­go pod­mio­tu i pro­po­nu­je odpo­wied­nie wspar­cie w róż­nych obsza­rach, takich jak:

 • coaching/mentoring biz­ne­so­wy i technologiczny,
 • opracowanie/rozwój kon­cep­cji biznesowej,
 • opracowanie/rozwój pla­nu komercjalizacji,
 • ana­li­za rynku,
 • doradz­two technologiczne,
 • doradz­two prawne,
 • doradz­two księ­go­we i podatkowe,
 • wspar­cie w poszu­ki­wa­niu part­ne­rów nauko­wych i biznesowych,
 • opra­co­wa­nie pro­of of concept,
 • budo­wa­nie kom­pe­ten­cji zespołu,
 • bada­nie sta­nu tech­ni­ki, usta­le­nie stra­te­gii ochro­ny IP
 • wspar­cie na eta­pie zakła­da­nia firmy,
 • opra­co­wa­nie biznesplanów/studiów wykonalności,
 • wspar­cie w pozy­ska­niu finan­so­wa­nia bezzwrotnego,
 • pomoc w poszu­ki­wa­niu inwestorów.

Pro­ces wspar­cia poszcze­gól­nych pod­mio­tów trwa od kil­ku do kil­ku­na­stu mie­się­cy, w zależ­no­ści od potrzeb i wymagań.

Napisz pierwszy komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *