Tag: <span>MŚP</span>

17 czerw­ca 2015 r. mija kolej­ny ter­min nabo­ru w ramach narzę­dzia Instru­ment MŚP. Jest to mecha­nizm two­rzą­cy nowe moż­li­wo­ści biz­ne­so­we. Euro­pa, wobec sto­ją­cych przed nią wyzwań spo­łecz­nych, dąży do wzmoc­nie­nia pro­duk­tyw­no­ści i inno­wa­cyj­no­ści MŚP tak, aby były kon­ku­ren­cyj­ne i mia­ły jak naj­więk­szą skłon­ność do rozwoju…

Aktualności