Tag: <span>dotacje</span>

Aktualności

Uwa­ga, uwa­ga! Mło­dzi wizjo­ne­rzy z pomy­słem na biz­nes! Mło­dzi, czy­li nie star­si niż 35 lat 🙂 Ruszy­ły nabo­ry do pro­gra­mu Plat­for­my star­to­we dla nowych pomy­słów, ofe­ru­ją­ce­go dota­cje dla start-upów.

Aktualności

17 czerw­ca 2015 r. mija kolej­ny ter­min nabo­ru w ramach narzę­dzia Instru­ment MŚP. Jest to mecha­nizm two­rzą­cy nowe moż­li­wo­ści biz­ne­so­we. Euro­pa, wobec sto­ją­cych przed nią wyzwań spo­łecz­nych, dąży do wzmoc­nie­nia pro­duk­tyw­no­ści i inno­wa­cyj­no­ści MŚP tak, aby były kon­ku­ren­cyj­ne i mia­ły jak naj­więk­szą skłon­ność do rozwoju…

Aktualności

BIOSTRATEG to dota­cje na śro­do­wi­sko natu­ral­ne, rol­nic­two i leśnic­two dla kon­sor­cjów nauko­wych z udzia­łem przed­się­bior­ców. Z pie­nię­dzy badaw­czo-roz­wo­jo­wych sko­rzy­sta­ją zarów­no fir­my jak i naukow­cy. Zosta­ło bar­dzo nie­wie­le cza­su — 13 paź­dzier­ni­ka o godz. 16.00 zakoń­czy się nabór!…

Aktualności

GEKON ogła­sza kolej­ny kon­kurs: do 8 wrze­śnia 2014 roku przed­się­bior­cy, gru­py przed­się­bior­ców oraz kon­sor­cja nauko­we będą mogły apli­ko­wać o dota­cję zarów­no na opra­co­wa­nie (B+R) jak i wdro­że­nie (inwe­sty­cja) tech­no­lo­gii w dedy­ko­wa­nych obszarach…

Aktualności