Pod­su­mo­wa­nie R&D Starter

Efek­ty

Z rado­sno­ścią ogła­sza­my, że nasz pro­gram objął aż 80 firm! Pozy­tyw­ną wery­fi­ka­cję prze­szło 35 przed­się­biorstw. Te dyna­micz­ne orga­ni­za­cje świa­do­mie zło­ży­ły wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie w ramach pod­dzia­ła­nia 1.1.1 POIR – tzw. szyb­kiej ścież­ki. Efekt? Łącz­ne dofi­nan­so­wa­nie z tego źró­dła wynio­sło ponad 160 mln zł, któ­re tra­fi­ło do 27 firm!

Ale to nie wszyst­ko! Jako FN sp. z o.o., ofe­ro­wa­li­śmy sze­ro­ko zde­fi­nio­wa­ne usłu­gi dorad­cze, zarów­no z obsza­ru biz­ne­so­we­go, jak i tech­no­lo­gicz­ne­go. Pomo­gli­śmy zało­żyć fir­my 13 inno­wa­to­rom, z cze­go trzech pozy­ska­ło zewnętrz­ne­go inwe­sto­ra. Łącz­na kwo­ta ich inwe­sty­cji to ponad 120 mln zł!

Co wię­cej, każ­dy z przed­się­bior­ców obję­tych naszym Pro­gra­mem prze­szedł pro­ces men­to­rin­gu, któ­ry pozwo­lił mu wejść na wyż­szy poziom goto­wo­ści biz­ne­so­wej, a w nie­któ­rych przy­pad­kach rów­nież technologicznej.

Przy­kła­dy

Czte­ry róż­ne histo­rie biz­ne­so­we prze­kształ­ci­ły się w opo­wie­ści o suk­ce­sie dzię­ki naszej współ­pra­cy. Każ­dy pomysł pod­le­gał sta­ran­nej oce­nie, zarów­no pod kątem biz­ne­so­wym, jak i technologicznym.

Pierw­szy inno­wa­tor, przed­się­bior­ca z pomy­słem na inno­wa­cyj­ną linię desek typu wake­ska­te, sko­rzy­stał z nasze­go men­to­rin­gu biz­ne­so­we­go i doradz­twa tech­no­lo­gicz­ne­go. Pomo­gli­śmy mu zbu­do­wać mery­to­rycz­ny zespół, prze­pro­wa­dzić bada­nia sta­nu tech­ni­ki i ana­li­zę ryn­ku. Efek­tem było zało­że­nie spół­ki celo­wej i uzy­ska­nie dofi­nan­so­wa­nia w ramach 1.1.1 POIR na kwo­tę 1,8 mln zł.

Dru­gi inno­wa­tor, oso­ba z doświad­cze­niem w bran­ży roślin­nych zamien­ni­ków mię­sa, mia­ła pomysł na nowy pro­dukt na bazie biał­ka roślin­ne­go. Wspar­li­śmy go w zna­le­zie­niu part­ne­ra nauko­we­go, któ­ry pomógł dopre­cy­zo­wać obszar inno­wa­cji. Po prze­pro­wa­dze­niu men­to­rin­gu biz­ne­so­we­go i tech­no­lo­gicz­ne­go, bada­niu sta­nu tech­ni­ki i ana­li­zie ryn­ku, uda­ło się zało­żyć spół­kę celo­wą, pozy­skać inwe­sto­ra i zdo­być dofi­nan­so­wa­nie w kwo­cie ponad 30 mln zł.

Trze­cia histo­ria doty­czy­ła dzia­ła­ją­cej już na ryn­ku spół­ki zaj­mu­ją­cej się inte­li­gent­nym pro­ce­so­wa­niem doku­men­tów. Po naszym doradz­twie biz­ne­so­wo-tech­no­lo­gicz­nym, bada­niu sta­nu tech­ni­ki i ana­li­zie ryn­ku, fir­ma otrzy­ma­ła czte­ry dota­cje na pra­ce B+R na łącz­ną kwo­tę ponad 38 mln zł. Dodat­ko­wo, przy­cią­gnę­li­śmy inwe­sty­cję ven­tu­re capi­tal i z suk­ce­sem zre­ali­zo­wa­ny exit.

Czwar­ty inno­wa­tor to dzia­ła­ją­ca już spół­ka, któ­rej pomy­słem było opro­gra­mo­wa­nie do popra­wy traf­no­ści pro­gnoz i opty­ma­li­za­cji zapa­sów. Po naszym doradz­twie tech­no­lo­gicz­nym, opra­co­wa­niu agen­dy badaw­czej, men­to­rin­gu biz­ne­so­wym, ana­li­zie ryn­ku i bada­niu sta­nu tech­ni­ki, fir­ma otrzy­ma­ła dofi­nan­so­wa­nie z 1.1.1 POIR na kwo­tę 9,5 mln zł.

Te histo­rie poka­zu­ją, jak róż­no­rod­ne mogą być dro­gi do suk­ce­su w świe­cie inno­wa­cji. W każ­dym przy­pad­ku klu­czem do suk­ce­su była jed­nak nasza współ­pra­ca i wspar­cie na każ­dym eta­pie reali­za­cji projektu.

 

Komentowanie jest wyłączone.