Rok: <span>2021</span>

EIC Acce­le­ra­tor w Pro­gra­mie Hory­zont Euro­pa to aktu­al­nie naj­bar­dziej efek­tyw­ne źró­dło finan­so­wa­nia małych i śred­nich firm, w tym start-upów. Żeby się­gnąć po te pie­nią­dze trze­ba przejść dość zawi­łą, ale bar­dzo potrzeb­ną i eks­cy­tu­ją­cą ścież­kę aplikacyjną.
Eks­per­ci Gran­tlan­du mają oswo­ić wła­ści­cie­li i mana­ge­rów pol­skich firm ze spe­cy­fi­ką pro­jek­tów euro­pej­skich i zachę­cić do pod­ję­cia wyzwa­nia, jakim nie­wąt­pli­wie jest apli­ko­wa­nie do EIC Aceccerator.

Aktualności

Oto pro­gram, o któ­ry war­to zawal­czyć. Jest to uni­kal­na pro­po­zy­cja dla jed­no­stek i firm z inno­wa­cyj­ny­mi pro­jek­ta­mi, któ­re widzą poten­cjał na euro­pej­skim ryn­ku. Uczest­ni­cy pro­gra­mu mają dostęp do doradz­twa i men­to­rin­gu, poma­ga­ją­ce­go roz­wi­jać kon­cep­cje biz­ne­so­we i tech­no­lo­gicz­ne. To nie tyl­ko wsparcie,…

Aktualności Programy