E‑dron

Reko­men­da­cja budo­wy przez ITWL (Insty­tut Tech­no­lo­gii Wojsk Lot­ni­czych) ogól­no­pol­skie­go sys­te­mu reje­stro­wa­nia i moni­to­ro­wa­nia samo­lo­tów bez­za­ło­go­wych jako infra­struk­tu­ry pozwa­la­ją­cej na świad­cze­nie publicz­nej e‑usługi pod nazwą e‑dron.

Sen­sem dzia­ła­nia była ana­li­za euro­pej­skich roz­wią­zań sys­te­mo­wych w odnie­sie­niu do wyzwa­nia, jakim jest zarzą­dza­nie prze­strze­nią powietrz­ną i ruchem bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrz­nych oraz opra­co­wa­nie mode­lu struk­tu­ry orga­ni­za­cyj­nej i eks­plo­ata­cji funk­cjo­nal­nej, w tym źró­dła finan­so­wa­nia inwe­sty­cji i utrzy­ma­nia powsta­łej infrastruktury.

Komentowanie jest wyłączone.