Ofer­ta

Zle­ce­nieCena
Kon­sul­ting finan­so­wy w zakre­sie przy­go­to­wa­nia i reali­za­cji inwe­sty­cji – kom­plek­so­wa usłu­ga świad­czo­na okre­so­wo (mini­mum 5 miesięcy)dla MŚP roz­li­cza­nie ryczał­tem mie­sięcz­nym – 1.000 EUR,
inne orga­ni­za­cje – ryczałt kal­ku­lo­wa­ny w odnie­sie­niu do budże­tu inwestycji
Inwe­sty­cja — obsłu­ga eks­perc­ka pro­jek­tu apli­ku­ją­ce­go o dotacjędla MŚP ryczałt 25.000,00 PLN oraz 3% war­to­ści dota­cji jako suc­cess fee
inne orga­ni­za­cje — ryczałt kal­ku­lo­wa­ny w odnie­sie­niu do budże­tu inwestycji
Przed­się­wzię­cie badaw­czo-roz­wo­jo­we — obsłu­ga eks­perc­ka pro­jek­tu apli­ku­ją­ce­go o dotacjędla MŚP ryczałt 27.000,00 PLN oraz 3% war­to­ści dota­cji jako suc­cess fee
inne orga­ni­za­cje — ryczałt kal­ku­lo­wa­ny w odnie­sie­niu do budże­tu prac badawczych
Dzia­ła­nia mięk­kie z zakre­su szko­leń, edu­ka­cji, doradz­twa, akty­wi­za­cji spo­łecz­nej, pro­mo­cji, kul­tu­ry, zdro­wia, spor­tu — obsłu­ga eks­perc­ka pro­jek­tu apli­ku­ją­ce­go o dotacjędla MŚP ryczałt 18.000,00 PLN oraz 3% war­to­ści dota­cji jako suc­cess fee
inne orga­ni­za­cje — ryczałt kal­ku­lo­wa­ny w odnie­sie­niu do budże­tu przedsięwzięcia
Kon­cep­cja finan­so­wa­nia inwe­sty­cji z uwzględ­nie­niem dotacji1.000 EUR
Kom­plek­so­wa kon­cep­cja rewitalizacyjnaod 2.000 EUR
Obsłu­ga eks­perc­ka pro­jek­tu apli­ku­ją­ce­go o dofinansowanie3% — 12% war­to­ści pozy­ska­nej dotacji
Biz­ne­splan3.000 — 10.000 EUR
Stu­dium wyko­nal­no­ści inwestycji3.000 — 10.000 EUR
Pro­gram restrukturyzacji3.000 — 10.000 EUR
Roz­li­cza­nie dotacji2% — 5% dofi­nan­so­wa­nych kosz­tów kwalifikowanych

Do poda­nych powy­żej cen nale­ży doli­czyć poda­tek VAT.