Inno­wa­cje spo­łecz­ne 2014

Dyrek­tor Naro­do­we­go Cen­trum Badań i Roz­wo­ju ogło­sił II kon­kurs w ramach Pro­gra­mu INNOWACJE SPOŁECZNE. Pro­gram jest narzę­dziem wspar­cia sek­to­ra nauki, oto­cze­nia gospo­dar­cze­go oraz sek­to­ra orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w zakre­sie podej­mo­wa­nia i reali­za­cji inno­wa­cyj­nych dzia­łań i ini­cja­tyw spo­łecz­nych, bazu­ją­cych na osią­gnię­ciach nauki i techniki.

Inno­wa­cje spo­łecz­ne — regu­la­min konkursu

Nabór wnio­sków roz­po­czy­na się 10 lute­go 2014 r., a koń­czy 26 mar­ca 2014 r. o godzi­nie 16:00. Klik­nię­cie w poniż­szy obra­zek otwo­rzy regu­la­min konkursu.

Innowacje społeczne
Inno­wa­cje spo­łecz­ne — kon­kurs NCBiR

Komentowanie jest wyłączone.