Ostat­nie kon­kur­sy w pro­gra­mie Inno­wa­cyj­na Gospo­dar­ka 2007–2013!

Z satys­fak­cją infor­mu­je­my, że w dniu 16 grud­nia 2013 r. ogło­szo­ny został wresz­cie kon­kurs na dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tów w ramach Dzia­ła­nia 1.4 Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Inno­wa­cyj­na Gospo­dar­ka (POIG) „Wspar­cie pro­jek­tów celowych”.

Nasi eks­per­ci już od kil­ku mie­się­cy pra­cu­ją nad pro­jek­ta­mi, któ­re będą mogły uzy­skać wspar­cie z wciąż nie­wy­ko­rzy­sta­nych pie­nię­dzy Inno­wa­cyj­nej Gospodarki.

Gdzie zna­leźć infor­ma­cje o POIG?

Ser­decz­nie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z ogło­sze­niem i doku­men­ta­cją nabo­ru po zmia­nach na stro­nie Naro­do­we­go Cen­trum Badań i Roz­wo­ju.

Komentowanie jest wyłączone.