Pro­jek­ty typu B2B — dofi­nan­so­wa­ne z Inno­wa­cyj­nej Gospo­dar­ki, kon­kurs w 2014 r.!

Dla dzia­ła­ją­cych w obsza­rze B2B: Pol­ska Agen­cja Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści zamie­ści­ła na swo­ich stro­nach aktu­al­ną infor­ma­cję na temat kon­kur­sów pla­no­wa­nych do prze­pro­wa­dze­nia w 2014 roku.

W ramach Pro­gra­mu ope­ra­cyj­ne­go Inno­wa­cyj­na Gospo­dar­ka (POIG) odbę­dzie się nabór do Dzia­ła­nia 8.2 — Wspie­ra­nie wdra­ża­nia elek­tro­nicz­ne­go biz­ne­su typu B2B. Nabór roz­pocz­nie się 13 stycz­nia i potrwa do 24 stycz­nia 2014 roku.

My nie jeste­śmy zasko­cze­ni, nasi Klien­ci na pew­no skorzystają!

Komentowanie jest wyłączone.