Umo­wa Part­ner­stwa na lata 2014–2020 — Pol­ska dosta­nie naj­wię­cej pieniędzy

Komi­sja Euro­pej­ska przy­ję­ła doku­ment Umo­wa Part­ner­stwa z Pol­ską oraz zatwier­dzi­ła budżet na lata 2014–2020.

Umo­wa Part­ner­stwa zawie­ra­na pomię­dzy Komi­sją Euro­pej­ską a każ­dym kra­jem człon­kow­skim jest doku­men­tem stra­te­gicz­nym. Na jej pod­sta­wie two­rzo­ne są pla­ny wyko­rzy­sta­nia fun­du­szy struk­tu­ral­nych i inwe­sty­cyj­nych UE na rzecz wzro­stu gospo­dar­cze­go i zatrudnienia.

Spo­śród wszyst­kich dwu­dzie­stu ośmiu państw człon­kow­skich Pol­ska otrzy­ma naj­wię­cej pieniędzy!

Umo­wa Part­ner­stwa — tekst

Prze­czy­taj peł­ny tekst doku­men­tu Pro­gra­mo­wa­nie per­spek­ty­wy finan­so­wej 2014–2020 — Umo­wa Part­ner­stwa z 21 maja 2014 r.

Aktu­ali­za­cja

Prze­czy­taj pro­jekt doku­men­tu Pro­gra­mo­wa­nie per­spek­ty­wy finan­so­wej 2014–2020 — Umo­wa Part­ner­stwa po uzu­peł­nie­niach i nego­cja­cjach pro­gra­mów ope­ra­cyj­nych z grud­nia 2015 r.

Komentowanie jest wyłączone.