FN Sp. z o. o. wpisów

Sza­now­ni Państwo,

W związ­ku z zagro­że­niem koro­na­wi­ru­sem od ponie­dział­ku 16 mar­ca duża część nasze­go zespo­łu prze­cho­dzi na tryb pra­cy zdal­nej (tele­pra­ca z domu).

Biu­ro tak­że dzia­ła – będzie­my dyżurować.

Nato­miast pra­ce mery­to­rycz­ne nad pro­jek­ta­mi, warsz­ta­ty, dys­ku­sje nad reko­men­da­cja­mi, opra­co­wa­nie doku­men­ta­cji, przy­go­to­wa­nia do pane­li itp. będzie­my reali­zo­wać w sto­so­wa­nym przez nas już od dłuż­sze­go cza­su try­bie telekonferencji.

Jeże­li macie Pań­stwo jakie­kol­wiek pre­fe­ren­cje odno­śnie tech­no­lo­gii i narzę­dzi tele­kon­fe­ren­cyj­nych, pro­si­my o infor­ma­cję. Doło­ży­my wszel­kich sta­rań, żeby dosto­so­wać się do Pań­stwa możliwości.

Aktualności

Reko­men­da­cja budo­wy ogól­no­pol­skiej plat­for­my do świad­cze­nia e‑usług powier­ni­czych. Rezul­ta­tem mają być instru­men­ty finan­so­we, czy­li de fac­to nowe funk­cjo­nal­no­ści zapew­nia­ją­ce bez­pie­czeń­stwo zarzą­dza­nia środ­ka­mi pry­wat­ny­mi, któ­re w przy­szło­ści mają zapew­nić finan­so­wa­nie usług społecznych.

Aktualności Think tank

Stwo­rze­nie labo­ra­to­rium badań i cer­ty­fi­ka­cji w obsza­rze power quali­ty o zasię­gu mię­dzy­na­ro­do­wym dla realizacji…

Aktualności Think tank

Reko­men­da­cja budo­wy przez ITWL (Insty­tut Tech­no­lo­gii Wojsk Lot­ni­czych) ogól­no­pol­skie­go sys­te­mu reje­stro­wa­nia i moni­to­ro­wa­nia samo­lo­tów bez­za­ło­go­wych jako infra­struk­tu­ry pozwa­la­ją­cej na świad­cze­nie publicz­nej e‑usługi pod nazwą e‑dron.

Aktualności Think tank

„Tech­no­lo­gicz­ne wspar­cie inno­wa­cyj­nych pro­jek­tów lot­ni­czych” (TEWIL) zapra­sza Pań­stwo­wą Komi­sję Bada­nia Wypad­ków Lot­ni­czych do udzia­łu w kla­strze. Człon­ka­mi kla­stra są jed­nost­ki badaw­cze, ośrod­ki akademickie…

Bez kategorii Think tank